Logo SHub
hint-header

Đề KSCL môn Toán học sinh lớp 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ

Mô tả

NHÓM TOÁN VD VDC NHÓM TOÁN VD VDC NHÓM TOÁN VD VDC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ MÃ ĐỀ THI: 361 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . Câu 1: Trong không gian Oxyz , mặt cầu tâm 2; 1; 0 I , bán kính 5 R có phương trình là A. 2 2 2 4 2 20 0 x y z x y . B. 2 2 2 4 2 20 0 x y z x y . C. 2 2 2 2 25 0 x y z x y . D. 2 2 2 4 2 25 0 x y z x y . Câu 2: Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ. A. 2 x . B. 1 x . C. 0 x . D. 5 x . Câu 3: Có bao nhiêu cách chọn ra 2 cái bút từ một hộp đựng 10 chiếc bút? A. 2 10 C . B. 10 2 . C. 20 . D. 2 10 A . Câu 4: Cho hình lăng trụ có bán kính đáy 2 r và diện tích xung quanh 36 xq s . Độ dài đường sinh l của hình trụ đã cho bằng A. 9 . B. 6 . C. 12 . D. 18 . Câu 5: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau Số nghiệm của phương trình 2 5 0 f x làNHÓM TOÁN VD VDC NHÓM TOÁN VD VDC NHÓM TOÁN VD VDC A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 6: 5 log y x là A. 1 y x B. 1 ln 5 y x C. ln 5 x y D. 1 5ln y x Câu 7: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau: A. 1 x . B. 2 x . C. 1 y . D. 2 y . Câu 8: Với x là số thực dương bất kỳ, biểu thức 3 P x bằng A. 2 3 x . B. 5 6 x . C. 1 6 x . D. 3 2 x . Câu 9: Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ? A. 1; . B. 0;1 . C. ;0 . D. 1;1 . Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số 1 1 f x x là A. ln 1 x C . B. ln 1 x C . C. 2 1 x C x . D. 2 1 1 C x . Câu 11: Cho khối chóp có diện tích đáy 3 B và thể tích 6 V . Chiều cao h của khối chóp đã cho bằng? A. 18. B. 2. C. 4. D. 6. Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ 1;3; 2 u và 2;5; 1 v . Vectơ u v có tọa độ là A. 1;8; 3 . B. 3;8; 3 . C. 3;8; 3 . D. 1; 8;3 .

Chủ đề liên quan
Đề thi GK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

21/03/2021

Đề thi GK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

21/03/2021

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh

21/03/2021

Đề thi học sinh giỏi cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 9 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng

21/03/2021

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 9 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

21/03/2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam