Logo SHub
hint-header

Amin nào sau đây có cùng bậc với ancol isopropylic?

Cập nhật ngày: 08-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Ngọc Châu Anh


Amin nào sau đây có cùng bậc với ancol isopropylic?

A

CH3NHCH2CH3.

B

CH3CH(NH2)CH3.

C

(CH3)3N.

D

CH3CH2CH2NH2
Chủ đề liên quan
Hợp chất nào sau đây là amin bậc hai?

A

Đietylamin.

B

Etylamin.

C

Propylamin.

D

Metylamin.
Hợp chất nào sau đây là amin bậc ba?

A

Đietylamin.

B

Trimetylamin.

C

Propylamin.

D

Metylamin.
Hợp chất nào sau đây là amin bậc một?

A

Đietylamin.

B

Trimetylamin.

C

Propylamin.

D

Etylmetylamin.
Chất nào sau đây thuộc amin bậc hai?

A

Metylamin.

B

Đimetylamin.

C

Trimetylamin.

D

Butylamin.
Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A

trimetylamin.

B

etylmetylamin.

C

anilin.

D

metylamin.
Metylamoni clorua có công thức là

A

CH3NH3Cl.

B

NH4Cl.

C

C2H5NH3Cl.

D

C6H5NH3Cl.
Etylamoni nitrat có công thức là

A

CH3NH3NO3.

B

NH4NO3.

C

C2H5NH3NO3.

D

C6H5NH3NO3.
Metylamoni axetat có công thức là

A

CH3NH3Cl.

B

CH3COONH4.

C

C2H5NH3Cl.

D

CH3COOH3NCH3.
Phân tử hexametylenđiamin có bao nhiêu nguyên tử nitơ?

A

1.

B

2.

C

3.

D

4.
Phân tử đietylamin có bao nhiêu nguyên tử hiđro?

A

5.

B

7.

C

8.

D

11.
Phân tử trimetylamin có bao nhiêu nguyên tử hiđro?

A

5.

B

7.

C

9.

D

11.
Phân tử etylamin có bao nhiêu nguyên tử hiđro?

A

5.

B

7.

C

9.

D

11.
Phân tử metylamin có bao nhiêu nguyên tử hiđro?

A

5.

B

7.

C

9.

D

11.
Etylamin có phân tử khối bằng bao nhiêu đvC?

A

31.

B

45.

C

59.

D

73.
Metylamin có phân tử khối bằng bao nhiêu đvC?

A

31.

B

45.

C

59.

D

73.
Etylmetylamin có phân tử khối bằng bao nhiêu đvC?

A

31.

B

45.

C

59.

D

73.
Trimetylamin có phân tử khối bằng bao nhiêu đvC?

A

31.

B

45.

C

59.

D

73.
Mùi tanh của cá là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên. Công thức của trimetylamin là

A

C2H5NH2.

B

CH3NH3

C

(CH3)3N.

D

(CH3)2NH.
Etylamin có công thức phân tử là

A

C2H5NH2.

B

CH3NH2.

C

C6H5NH2.

D

(CH3)2NH.
Metylamin có công thức phân tử là

A

C2H5NH2.

B

CH3NH2.

C

C6H5NH2.

D

(CH3)2NH.