Logo SHub
hint-header

Hòa tan 4,185 gam đơn chất X trong m gam dung dịch HNO 3 63% (lấy dư), thu được 0,675 mol khí NO 2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,3 mol KOH, thu được dung dịch chỉ chứa 32,815 gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là (Cho: O = 16; H = 1; N = 14; K = 39; Na = 23; C = 12; P = 31; S = 32)

Cập nhật ngày: 25-11-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Anh Thư


Hòa tan 4,185 gam đơn chất X trong m gam dung dịch HNO3 63% (lấy dư), thu được 0,675 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,3 mol KOH, thu được dung dịch chỉ chứa 32,815 gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là (Cho: O = 16; H = 1; N = 14; K = 39; Na = 23; C = 12; P = 31; S = 32)

A

135,0.

B

67,5.

C

144,5.

D

77,0.
Chủ đề liên quan
Trong thành phần của hợp chất hữu cơ, nhất thiết có chứa nguyên tố

A

cacbon (C).

B

oxi (O).

C

nitơ (N).

D

hiđro (H).
Chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

A

Isopren.

B

Axetilen.

C

Stiren.

D

Etilen.
MH20) Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

A

Metan.

B

Etilen.

C

Axetilen.

D

Benzen.
Chất nào sau đây chỉ chứa liên kết xichma () trong phân tử?

A

Etanol.

B

Etilen.

C

Axetanđehit.

D

Benzen.
Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

A

CnH2n - 2 (n ≥ 2).

B

CnH2n+2 (n ≥ 1).

C

CnH2n - 6 (n ≥ 6).

D

CnH2n (n ≥ 2).
Công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học?

A

CH3-COO-CH=CH2.

B

CH3-C≡C-COOH.

C

(CH3)2C=CH-COOH.

D

CH3-CH=CH-COOH.
(QG-19) Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là

A

Cl2.

B

CH4.

C

CO2

D

N2
Axetilen khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong đèn xì để hàn, cắt kim loại.Công thức phân tử của axetilen là

A

CH4.

B

C2H4.

C

C2H2.

D

C6H6
QG16)Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của etanol là

A

phenol.

B

ancol etylic.

C

etanal.

D

axit fomic.
Gần đây, rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những hợp chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là chất X. Chất X có thể gây tổn thương não, dây thần kinh thị giác, tổn thương nội tạng. Tên gọi của X là

A

propan-1-ol.

B

etanol.

C

phenol.

D

metanol.
Hợp chất C6H5OH (C6H5- là gốc phenyl) có tên là

A

benzen.

B

ancol etylic.

C

ancol benzylic.

D

phenol.
Fomalin được dùng để ngâm xác động thực vật, thuộc da, tẩy uế, tiệt trùng… Fomalin là dung dịch chất hữu cơ nào sau đây?

A

HCHO

B

HCOOH

C

CH3CHO

D

C2H5OH
(QG18) Tên gọi của hợp chất CH3-CHO là

A

anđehit fomic.

B

axit axetic.

C

anđehit axetic.

D

etanol.
(QG18) Tên gọi của hợp chất CH3COOH là

A

axit fomic.

B

ancol etylic.

C

anđehit axetic.

D

axit axetic.
QG18) Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A

Metan.

B

Etilen.

C

Benzen.

D

Propin.
Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A

CH3CHO.

B

CH≡CH.

C

CH3CH2OH.

D

CH3COOH.
Chất tác dụng với NaHCO3, giải phóng khí CO2

A

Phenol (C6H5OH).

B

Etanol.

C

Etyl axetat.

D

Axit axetic.
Chất không phản ứng với NaOH là

A

axit axetic.

B

phenol.

C

etyl axetat.

D

ancol etylic.
QG18) Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch Br2?

A

Axetilen.

B

Propilen.

C

Etilen.

D

Metan.
MH18) Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện

A

kết tủa trắng.

B

kết tủa đỏ nâu.

C

bọt khí.

D

dung dịch màu xanh.