Logo SHub
hint-header

Đề KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 lần 2 trường THPT Lê Lai – Thanh Hóa

Mô tả

Trang 1 /6 - Mã đề 001 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT LÊ LAI Mã 001 KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 - NĂM HỌC 2021 2022 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 0 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 50 câu TN - 06 trang) Ngày thi: 16/01/2022 Họ và t Câu 1. Ti m c n ngang c a đ th hàm s 2 1 x y x + = là đư ng th ng: A. 2 x = − . B. 2 y = − . C. 1 x = . D. 1 y = . Câu 2. Cho kh i tr có bán kính đáy 5 r = và chi u cao 3 h = . Th tích c a kh i tr ng A. 25 . B. 15 . C. 75 . D. 45 . Câu 3. Nghi m c a p hương trình 9 1 x = là A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 0 . Câu 4. Công th c tính th tích V c a kh i c u bán kính R b ng A. 3 4 R . B. 2 4 R . C. 3 3 4 R . D. 3 4 3 R . Câu 5. Hàm s nào sau đây đ ng bi n trên ? A. 3 2 x y =  B. 2 x y =  C. 1 2 log y x = D. 2 log y x = Câu 6. M t kh i lăng tr có di n tích đáy b ng 2 và chi u cao b ng 3 . Th tích c a lăng tr b ng A. 2 . B. 9 . C. 8 . D. 6 . Câu 7. T p xác đ nh c a hàm s log y x = là A. (0; ) + . B. \{0} . C. . D. [0; ) + . Câu 8. N u 4 1 ( ) 4 f x dx = và 4 1 ( ) 3 g x dx = − thì 4 1 [ ( ) ( )]d f x g x x b ng A. 7 . B. 7 . C. 1. D. 1 . Câu 9. Trên kho ng (0; ) + , đ o hàm c a hàm s 5 3 y x = là A. 2 3 3 5 y x . B. 8 3 3 8 y x . C. 2 3 5 3 y x . D. 2 3 5 3 y x . Câu 10. o hàm c a hàm s 2 x y = là A. 1 ' 2 ln 2. x y = B. ' 2 ln 2. x y = C . ' 2 . x y = D. 1 ' 2 . x y = Câu 11. Cho hàm s ( ) y f x = có b ng bi n thiên như sau: Giá tr c c đ i c a hàm s A. 2 x = . B. 4 y = . C. 2 x = − D. 2 y = . Câu 12. Cho c p s nhân ( ) n u có 1 1 u = và 2 2 u = . Giá tr c a công b i q b ng A. 1 . B. 1 . C. 2 . D. 1 2 . Câu 13. Có bao nhiêu cách ch n ra 3 h c sinh t m t nhóm có 5 h c sinh? A. 3 5 A B. 3 5 . C. 3 5 C D. 5 ! Câu 14. Hình đa di n trong hình v bên có bao nhiêu m t?Trang 2 /6 - Mã đề 001 A. 12. B. 9. C. 8. D. 16. Câu 15. Cho kh i chóp tam giác đ u c nh đáy b ng a , chi u cao b ng 3 a . Th tích c a kh i chóp b ng A. 3 3 4 a B. 3 12 a . C. 3 3 6 a . D. 3 4 a . Câu 16. T p xác đ nh D c a hàm s ( ) 1 3 5 y x = là A. D = . B. ) 5; D = + . C. \ 5 D = . D. ( ) 5; D = + . Câu 17. ng cong trong hình bên là đ th c a m t hàm s trong b n hàm s c li t kê b n phương , , , A B C D dư i đây. H i hàm s nào? A. 4 2 1 y x x = + . B. 3 3 1 y x x = + C. 2 1 y x x = − + . D. 3 3 1 y x x = − + + . Câu 18. Công th c tính th tích V c a kh i nón có bánh kính đáy là r , chi u cao là h và đ dài đư ng sinh là l b ng A. 2 1 3 r l . B. 2 4 3 r l . C. 2 1 3 r h . D. 1 3 rl . Câu 19. Cho hàm s 2 ( ) 2 f x x = + . Kh ng đ nh nào dư i đây là ? A. ( ) 2 f x dx x C = + B. 2 ( ) 2 f x dx x x C = + + C. 3 ( ) 2 f x dx x x C = + + D. 3 ( ) 2 3 x f x dx x C = + + Câu 20. Cho hàm s ( ) y f x = có b ng bi n thiên như sau: Hàm s ng bi n trên kho ng nào, trong các kho ng dư i đây? A. (1; ) + . B. (0;2) . C. ( ;0) D. (0;1) . Câu 21. T m t h p ch a 12 qu bóng g m 5 qu màu đ và 7 qu màu xanh, l y ng u nhiên đ ng th i 3 qu . Xác su t đ l y đư c 3 qu màu đ b ng A. 5 12 . B. 2 7 . C. 7 44 . D. 1 22 . Câu 22. Bi t ( ) F x là m t c a nguyên hàm c a hàm s ( ) sin 3 f x x = . Ch n kh ng đ nh ? A. ( ) 1 cos3 3 F x x = − . B. ( ) 3cos3 F x x = . C. ( ) 3cos3 F x x = − . D. ( ) 1 cos 3 3 F x x = . Câu 23. Cho hình chóp t giác đ u . S ABCD có c nh đáy b ng a và chi u cao b ng 2. a Tính kho ng

Chủ đề liên quan
Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

16/01/2022

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Thanh Oai – Hà Nội

16/01/2022

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Thanh Oai – Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Sơn La

16/01/2022

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Sơn La

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

17/01/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán liên trường THPT – Quảng Nam

17/01/2022

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán liên trường THPT – Quảng Nam