SHub logo
Câu hỏi được chia sẻ mới nhất
Xem thêm

Cho hỗn hợp E gồm 2 este hai chức X (mạch hở) và Y (MX < MY). Thủy phân hoàn toàn E cần dùng 0,36 mol NaOH thu được hỗn hợp Z gồm 3 muối, trong đó có một muối A (Biết phần trăm khối lượng của Na trong A là 27,38%) và hỗn hợp T gồm 2 ancol no, mạch hở. Cho toàn bộ T phản ứng hết với Na dư thu được 0,08 mol H2 . Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 0,43 mol CO2. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn E cần dùng 1,09 mol O2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất giá trị nào sau đây?

Thí nghiệm xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử glucozơ được tiến hành theo các bước sau: Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 gam glucozơ với 1 đến 2 gam đồng (II) oxit, sau đó cho hỗn hợp ống nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhúm bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên của ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn khí. Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm (ống số 2). Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn hợp phản ứng). Cho các phát biểu sau: (1) Sau bước 3, màu trắng của CuSO4 khan chuyển thành màu xanh của CuSO4.5H2O. (2) Thí nghiệm trên, trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa vàng. (3) Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng xuống dưới. (4) Thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxi trong phân tử glucozơ. (5) Kết thúc thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch trong ống số 2. Số phát biểu sai là

Cho m gam X gồm Fe, Fe3O4, Mg và MgO vào dung dịch H2SO4 đặc (lấy dư 50% so với lượng phản ứng) đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và 2,688 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, đktc). Cho Ba(OH)2 dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 197,95 gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch chứa 0,76 mol HCl, thu được 896 ml H2 và dung dịch E chỉ chứa các muối. Cô cạn E thu được hỗn hợp muối khan T. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ nhất trong T là

Cho các phát biểu sau: (1) Trong mật ong chỉ chứa một loại monosaccarit duy nhất là fructozo. (2) Trong công nghiệp, có thể dùng dầu dừa hoặc mỡ lợn để sản xuất xà phòng. (3) Sử dụng nước chanh có thể khử được mùi tanh của cá (do một số amin gây ra). (4) Khi cho axit, bazơ hoặc một số muối vào dung dịch protein thì xảy ra sự đông tụ. (5) Vải được làm từ tơ tằm thường kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm. Số phát biểu đúng là

Tiến hành điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 xM và NaCl yM với điện cực trơ, có màng ngăn, cường độ dòng điện không đổi thu được kết quả như bảng sau: (Bảng) Tỉ lệ x :y là

Nung nóng hỗn hợp X gồm kim loại M và Cu(NO3)2 trong bình chân không. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và 0,25 mol hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 22,72. Đem hòa tan hết Y vào lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 29,7 gam muối. Phần trăm số mol kim loại M trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Một hỗn hợp A gồm C2H6, C2H4, C3H4. Cho 6,12 gam hỗn hợp A vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 7,35 gam kết tủa. Mặt khác lấy 2,128 lít hỗn hợp A (đktc) cho phản ứng với dung dịch Br2 1M thấy dùng hết 70 ml dung dịch Br2. Khối lượng của C2H6 có trong 6,12 gam hỗn hợp A là

Cho sơ đồ chuyển hóa: (Hình ảnh) Biết X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác CaCO3; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng. (2) Cho Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3. (3) Cho lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2. (4) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 5a mol NaOH. (5) Hấp thụ hoàn toàn 2a mol CO2 vào dung dịch chứa 1,5a mol Ca(OH)2. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được dung dịch có chứa hai muối là

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm triglixerit và hai axit panmitic, axit stearic (tỉ lệ mol 2: 3), thu được 11,92 mol CO2 và 11,6 mol H2O. Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn X thu được hỗn hợp hai muối natri panmitat và natri stearat. Đốt cháy hoàn toàn muối thu được CO2, H2O và 36,04 gam Na2CO3. Khối lượng triglixerit trong hỗn hợp X là

Cho sơ đồ các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH (Hình ảnh) X1 + X2 + X3; (b) X1 + HCl (Hình ảnh) X4 + NaCl (c) X2 + HCl (Hình ảnh) X5 + NaCl; (d) X3 + CuO (Hình ảnh) X6 + Cu + H2O Biết X có công thức phân tử C4H6O4 và chứa hai chức este. Phân tử khối X3 < X4 < X5. Trong số các phát biểu sau (1) Dung dịch X3 hoà tan được Cu(OH)2. (2) X4 và X5 là các hợp chất hữu cơ đơn chức. (3) Phân tử X6 có 2 nguyên tử oxi. (4) Chất X4 có phản ứng tráng gương. (5) Đốt cháy 1,2 mol X2 cần 1,8 mol O2 (hiệu suất 100%). Số phát biểu đúng là

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm P và S bằng 376 ml dung dịch HNO3 10% (d = 1,34 gam/ml). Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 13,44 lít NO duy nhất. Để trung hòa một nửa dung dịch Y cần dùng 550 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị m là

Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X bằng khí O2 thì thu được CO2, H2O và 3,36 lít khí N2. Số mol HCl tối đa phản ứng với m gam X là

Hỗn hợp X gồm sắt và oxit sắt có khối lượng 5,92 gam. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp X đun nóng. Khí sinh ra sau phản ứng cho tác dụng với Ca(OH)2 dư được 9 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được là

Phát biểu nào sau đây đúng?

Cho các chất: Fe2O3, FeO, Fe(OH)3, Fe2(SO4)3. Số chất tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ, xenlulozơ và saccarozơ cần vừa đủ 2,352 lít khí O2 thu được CO2 và 1,71 gam H2O. Giá trị của m là

Cho 40 ml dung dịch CaCl2 1M vào lượng dư dung dịch Na2CO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cho este X có CTPT là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng, thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là

Đề thi được chia sẻ mới nhất
Xem thêm
10 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (70% TN + 30% TL)

01/12/2022

10 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo (70% TN + 30% TL)

10 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 Cánh Diều (70% TN + 30% TL)

01/12/2022

10 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 Cánh Diều (70% TN + 30% TL)

10 đề tự luận ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 Toán 10 có lời giải chi tiết

01/12/2022

10 đề tự luận ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 Toán 10 có lời giải chi tiết

10 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (70% TN + 30% TL)

01/12/2022

10 đề ôn tập cuối học kì 1 Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (70% TN + 30% TL)

Đề cương học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường TH&THCS Lômônôxốp – Hà Nội

30/11/2022

Đề cương học kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường TH&THCS Lômônôxốp – Hà Nội

Đề cương học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

30/11/2022

Đề cương học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Hướng dẫn ôn tập HK1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội

30/11/2022

Hướng dẫn ôn tập HK1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội

10 đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 8 (nội dung HK1)

30/11/2022

10 đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 8 (nội dung HK1)

Hướng dẫn ôn tập HK1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội

30/11/2022

Hướng dẫn ôn tập HK1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội

Đề thi thử TN THPT 2023 lần 1 môn Toán trường THPT Ninh Giang – Hải Dương

29/11/2022

Đề thi thử TN THPT 2023 lần 1 môn Toán trường THPT Ninh Giang – Hải Dương

Đề tham khảo học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Hai Bà Trưng – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Hai Bà Trưng – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Hai Bà Trưng – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Hai Bà Trưng – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Kiến Thiết – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Kiến Thiết – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Lợi – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Lợi – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Bàn Cờ – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Bàn Cờ – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Lợi – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Lợi – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Colette – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Colette – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thăng Long – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Thăng Long – TP HCM

Đề tham khảo học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Bàn Cờ – TP HCM

28/11/2022

Đề tham khảo học kì 1 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Bàn Cờ – TP HCM

Đề cương cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

28/11/2022

Đề cương cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội