SHub logo
Câu hỏi được chia sẻ mới nhất
Xem thêm

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1). Hai quần thể cùng loài sống trong cùng khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới. (2). Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi; hình thành quần thể thích nghi luôn dẫn đến hình thành loài mới. (3). Lai xa kèm đa bội hóa góp phần hình thành nên loài mới trong cùng một khu vực địa lí vì sự sai khác về NST đã nhanh chóng dẫn đến sự cách li sinh sản. (4). Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới.

Khi nói về cơ chế hình thành loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây chính xác? (1) Hình thành loài bằng cách li tập tính chỉ xảy ra đối với các loài động vật. (2) Hình thành loài bằng cách li tập tính và sinh thái đều xuất hiện đột biến. (3) Hình thành loài bằng cách li địa lí, tập tính và sinh thái diễn ra nhanh hơn hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa. (4) Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa thường xảy ra đối với động vật ít xảy ra đối với thực vật và vi khuẩn.

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?

Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng

Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?

Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

Quá trình hình thành các loài B, C, D từ loài A (loài gốc) được mô tả ở hình bên. Phân tích hình này, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Các cá thể của loài B ở đảo III có thể mang một số alen đặc trưng mà các cá thể của loài B ở đảo I không có. II. Khoảng cách giữa các đảo có thể là yếu tố duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể ở đảo I, đảo II và đảo III. III. Vốn gen của các quần thể thuộc lòai B ở đảo I, đảo II và đảo III phân hóa theo cùng 1 hướng. IV. Điều kiện địa lí ở các đảo là nhân tố trực tiếp gây ra những thay đổi về vốn gen của mỗi quần thể.

Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí, phát biểu nào sau đây sai ?

Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài

Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều là

Ở những loài sinh sản hữu tính, từ một quần thể ban đầu tách thành hai hoặc nhiều quần thể khác nhau. Nếu các nhân tố tiến hoá đã tạo ra sự phân hoá về vốn gen giữa các quần thể này, thì cơ chế cách li nào sau đây khi xuất hiện sẽ đánh dấu sự hình thành loài mới?

Cho một số hiện tượng sau: (1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á. (2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay. (3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. (4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác. Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?

Hai loài côn trùng sống trong một môi trường nhưng có mùi hôi khác nhau nên không giao phối với nhau là loại cách li?

Cải củ lai với cải bắp tạo ra cây lai bất thụ. Đây là biểu hiện của dạng cách li

Các cá thể khác loài có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau. Đó là dạng cách li

Những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cơ chế

Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng dầu để phân biệt hai loài thân thuộc là

Để phân biệt 2 cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩn nào sau đây là quan trọng nhất?

Cho các phát biểu sau: I. Là quá trình biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. II. Tạo ra loài mới. III. Hình thành các nhóm phân loại trên loài. IV. Là quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể ban đầu. V. Tạo ra kiểu gen mới. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về tiến hóa nhỏ?

Khi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Khi môi trường thay đổi theo 1 hướng xác định thì CLTN sẽ làm biến đổi tần số alen của quần thể theo 1 hướng xác định. 2. Thực chất của CLTN là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 3. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể. 4. CLTN chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại các cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.

Đề thi được chia sẻ mới nhất
Xem thêm
Các dạng bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

12/08/2022

Các dạng bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

Các dạng bài tập tứ giác

12/08/2022

Các dạng bài tập tứ giác

Các dạng bài tập đa giác và diện tích đa giác

12/08/2022

Các dạng bài tập đa giác và diện tích đa giác

Các dạng bài tập tam giác đồng dạng

12/08/2022

Các dạng bài tập tam giác đồng dạng

Các dạng bài tập hình lăng trụ đứng và hình chóp đều

12/08/2022

Các dạng bài tập hình lăng trụ đứng và hình chóp đều

Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 9

12/08/2022

Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 9

Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 8

12/08/2022

Tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập môn Toán 8

Các dạng bài tập phân thức đại số

11/08/2022

Các dạng bài tập phân thức đại số

Các dạng bài tập phương trình bậc nhất một ẩn

11/08/2022

Các dạng bài tập phương trình bậc nhất một ẩn

Các dạng bài tập phép nhân và phép chia đa thức

11/08/2022

Các dạng bài tập phép nhân và phép chia đa thức

Đề thi HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 lần 1 trường chuyên KHTN – Hà Nội

10/08/2022

Đề thi HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 lần 1 trường chuyên KHTN – Hà Nội

Đề kiểm tra đội tuyển Toán năm 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương

10/08/2022

Đề kiểm tra đội tuyển Toán năm 2022 trường chuyên Hùng Vương – Bình Dương

Bài tập Số học 6 theo chủ đề

06/08/2022

Bài tập Số học 6 theo chủ đề

Bài tập Hình học 6 theo chủ đề

06/08/2022

Bài tập Hình học 6 theo chủ đề

Tài liệu học tập Toán 12 chủ đề ứng dụng đạo hàm khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

04/08/2022

Tài liệu học tập Toán 12 chủ đề ứng dụng đạo hàm khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Nắm trọn các chuyên đề hàm số – Phan Nhật Linh

04/08/2022

Nắm trọn các chuyên đề hàm số – Phan Nhật Linh

Chuyên đề Toán 10 chương trình SGK Toán 10 (tập 1) Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

04/08/2022

Chuyên đề Toán 10 chương trình SGK Toán 10 (tập 1) Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phương pháp giải toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

03/08/2022

Phương pháp giải toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Đề cương Giải tích 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

03/08/2022

Đề cương Giải tích 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

Đề cương Hình học 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng

03/08/2022

Đề cương Hình học 12 học kỳ 1 – Nguyễn Văn Hoàng