SHub logo
Câu hỏi được chia sẻ mới nhất
Xem thêm

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: + Bước 1 : Cho 3 – 4 ml dung dịch AgNO 3 2% vào hai ống nghiệm (1) và (2). Thêm vài giọt dung dịch NaOH loãng, cho amoniac loãng 3% cho tới khi kết tủa tan hết (vừa cho vừa lắc). + Bước 2 : Rót 2 ml dung dịch saccarozơ 5% vào ống nghiệm (3) và rót tiếp vào đó 1 ml dung dịch H 2 SO 4 20%. Đun nóng dung dịch trong 3 – 5 phút. + Bước 3 : Để nguội, cho từ từ NaHCO 3 tinh thể vào ống nghiệm (3) và khuấy đều bằng đũa thủy tinh cho đến khi ngừng thoát khí CO 2 . + Bước 4 : Rót nhẹ tay 2 ml dung dịch saccarozơ 5% theo thành ống nghiệm (1). Đặt ống nghiệm (1) vào cốc nước nóng (khoảng 60 – 70°C). Sau vài phút, lấy ống nghiệm (1) ra khỏi cốc. + Bước 5 : Rót nhẹ tay dung dịch trong ống nghiệm (3) vào ống nghiệm (2). Đặt ống nghiệm (2) vào cốc nước nóng (khoảng 60 – 70°C). Sau vài phút, lấy ống nghiệm (2) ra khỏi cốc. Cho các phát biểu sau: (a) Mục đích chính của việc dùng NaHCO 3 là nhằm loại bỏ H 2 SO 4 có trong dung dịch. (b) Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm tách thành hai lớp. (c) Ở bước 1, có thể thay NaOH loãng bằng KOH loãng. (d) Ở bước 3, việc để nguội dung dịch là không cần thiết, có thể tiến hành ngay. (e) Sau bước 4, thành ống nghiệm (1) có lớp bạc sáng bóng (g) Sau bước 5, thành ống nghiệm (2) có lớp bạc sáng. Số phát biểu đúng là:

Cho m gam hỗn hợp E gồm este hai chức X mạch hở và este đơn chức Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol T duy nhất và hỗn hợp muối khan Z gồm hai muối. Đốt cháy Z cần vừa đủ 0,585 mol O 2 , thu được 7,42 gam Na 2 CO 3 , CO 2 và H 2 O với tổng số mol bằng 0,74 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thu được 0,896 lít khí H 2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy m gam E cần vừa đủ 15,344 lít khí O 2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau: (1) Giá trị của m là 11,72. (2) X và Y có cùng số nguyên tử hiđro trong phân tử. (3) Phần trăm về khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là 72,61%. (4) Khối lượng của Y trong m gam E là 4,92 gam. (5) Y có 3 cấu tạo thoả mãn đề bài. Số phát biểu đúng là:

Chất béo E chứa triglixerit và axit béo tự do, trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 133,38 gam hỗn hợp muối khan F (gồm natri panmitat, natri stearat, natri oleat, natri linoleat) và 11,04 gam glixerol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 11,625 mol O 2 , thu được CO 2 và a mol H 2 O. Biết m gam E phản ứng tối đa với b mol Br 2 trong dung dịch. Cho các phát biểu sau: (1) Tỉ lệ số mol của axit béo và triglixerit trong E tương ứng là 1 : 2. (2) Giá trị của m là 128,62. (3) Giá trị của a là 7,650. (4) Giá trị của b là 0,340. (5) Phần trăm về khối lượng của natri panmitat trong F vượt quá 4%. Số phát biểu đúng là:

Hỗn hợp E gồm 3 chất hữu cơ mạch hở là X (C 6 H 16 O 4 N 2 ), Y (C 8 H 15 O 4 N) và Z (C 4 H 9 O 2 N), trong đó X là muối amoni của axit cacboxylic đa chức. Đun nóng E với 500 mL dung dịch KOH 1,68 M (dư 20% so với lượng phản ứng) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 13,44 lít hỗn hợp khí F (đktc) gồm hai amin, đồng đẳng liên tiếp, có tỉ khối so với He bằng 9,5 và dung dịch G chứa bốn chất tan (trong đó có ba chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử). Cô cạn G , thu được m gam hỗn hợp chất rắn khan H . Cho các phát biểu sau: (1) Chất Y có 4 cấu tạo thoả mãn. (2) Trong G có 2 chất mà phân tử khối chất này gấp đôi chất kia. (3) Giá trị của m là 78,54. (4) Phần trăm về khối lượng của Y trong E là 31,13%. (5) Trong H , phần trăm về số mol của chất có nhiều nguyên tử trong phân tử nhất là 16,28%. Số phát biểu đúng là:

<p>Hai chất hữu cơ mạch hở <strong>E</strong>, <strong>F</strong> có cùng công thức đơn giản nhất C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub> và M<sub>E</sub> &lt; M<sub>F</sub> &lt; 146. Các chất <strong>E</strong>, <strong>F</strong>, <strong>X</strong>, <strong>Z</strong> tham gia các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:<br>(a) <strong>E</strong> + NaOH <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACsAAAAVCAYAAADfLRcdAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGKSURBVEhL7ZWxSwJRHMdvzH/B/gZbHRNcnGypSEi7yZxEF4d0zeUOXEVxcEnQ1g5HT3Q0nXLRQRBddLAD9RTvW3f9MEMhzGdd4Ace3O/LGz48vu8dh3/EQXZfHGTn8znK5TJqtRolbGAmm81mUa1Wje98Pg9BEBC/jy8zFjCRVZRXOJ1O3EWjUFUVmUwG6VQaoiCiWCzSrt1hItvv9+FyuRAKhdDr9TCdTpF7yEGSJCwWC9q1O0xkZ7MZbv1+pqe4CUayKi4vzpFIJDCZTCjdjsFggOFwSNNmmF2wdCqFQCBgVOIn6BfR7T5Dp9OhZB1msjqj0QiaptG0HXqVeJ6H3W5Hq9Wm9CtMZXdlPB7D4TiFzXaCUkmm9JOlbLfbRSQSQTAYNG71b69wOIxYLAav9xocx+HIYjHe61WWsoqioFKpQJZl4+/zF6tef8aNz2fIXnk8eGk2ye4DU9VAkp5wbLVCFMX37lO4gmlk9VdA72oymaRkHdPINhoNFAqPNG3GVDX4joPsfgDeAAH/d2otAfX3AAAAAElFTkSuQmCC "><strong>X</strong> + <strong>Y</strong>.&nbsp;</p><p>(b) <strong>F</strong> + NaOH <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACsAAAAVCAYAAADfLRcdAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGKSURBVEhL7ZWxSwJRHMdvzH/B/gZbHRNcnGypSEi7yZxEF4d0zeUOXEVxcEnQ1g5HT3Q0nXLRQRBddLAD9RTvW3f9MEMhzGdd4Ace3O/LGz48vu8dh3/EQXZfHGTn8znK5TJqtRolbGAmm81mUa1Wje98Pg9BEBC/jy8zFjCRVZRXOJ1O3EWjUFUVmUwG6VQaoiCiWCzSrt1hItvv9+FyuRAKhdDr9TCdTpF7yEGSJCwWC9q1O0xkZ7MZbv1+pqe4CUayKi4vzpFIJDCZTCjdjsFggOFwSNNmmF2wdCqFQCBgVOIn6BfR7T5Dp9OhZB1msjqj0QiaptG0HXqVeJ6H3W5Hq9Wm9CtMZXdlPB7D4TiFzXaCUkmm9JOlbLfbRSQSQTAYNG71b69wOIxYLAav9xocx+HIYjHe61WWsoqioFKpQJZl4+/zF6tef8aNz2fIXnk8eGk2ye4DU9VAkp5wbLVCFMX37lO4gmlk9VdA72oymaRkHdPINhoNFAqPNG3GVDX4joPsfgDeAAH/d2otAfX3AAAAAElFTkSuQmCC "><strong>Z</strong> + <strong>T</strong><br>(c) <strong>X</strong> + HCl <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAANCAYAAABLjFUnAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAADOSURBVDhPrZIxCoNAEEX3KgbrWBkr7yH25gAWtl7AaKGYSjyM2lgomhNY2Eaw1x/QISREAxPy4MPsLx7sMAJ/hCWb55mmbViyPM9xjWN6fcKSdV2Hk6rCdV1q3mHvrKoqyLIM27YxjiO1K09Z0zQIw3BJFEW7SZIEhmFACAFN01CWJRleZHVdw/f9JUEQ7CZNU5imuciOioIsy8jwwzdvbYuDJMGyzrgPA7UrLFnf99B1HY7jbJ4JS1YUBTzvsntvLNk0TTRtw97ZN/4oAx7BCpdeOVd1SwAAAABJRU5ErkJggg== "><strong>U</strong> + NaCl.</p><p>(d) <strong>Z</strong> + HCl <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAANCAYAAABLjFUnAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAADOSURBVDhPrZIxCoNAEEX3KgbrWBkr7yH25gAWtl7AaKGYSjyM2lgomhNY2Eaw1x/QISREAxPy4MPsLx7sMAJ/hCWb55mmbViyPM9xjWN6fcKSdV2Hk6rCdV1q3mHvrKoqyLIM27YxjiO1K09Z0zQIw3BJFEW7SZIEhmFACAFN01CWJRleZHVdw/f9JUEQ7CZNU5imuciOioIsy8jwwzdvbYuDJMGyzrgPA7UrLFnf99B1HY7jbJ4JS1YUBTzvsntvLNk0TTRtw97ZN/4oAx7BCpdeOVd1SwAAAABJRU5ErkJggg== "><strong>V</strong> + NaCl.<br>Biết <strong>X</strong>, <strong>Y</strong>, <strong>Z</strong>, <strong>T</strong>, <strong>U</strong>, <strong>V</strong> là các chất hữu cơ, trong đó <strong>T</strong> đa chức. Cho các phát biểu sau:<br>(1) Chất <strong>U</strong> có nhiều trong nọc độc kiến.<br>(2) Từ <strong>Y</strong> có thể điều chế trực tiếp được axit axetic.<br>(3) Ở nhiệt độ thường, <strong>T</strong> tác dụng với Cu(OH)<sub>2</sub> tạo dung dịch xanh lam.<br>(4) <strong>E</strong> và <strong>F</strong> đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với AgNO<sub>3</sub> trong dung dịch NH<sub>3</sub>.&nbsp;<br>(5) Đun nóng rắn <strong>Z</strong> với vôi tôi xút thu được khí etilen.<br>Số phát biểu <strong>đúng</strong> là:</p>

<p>Hỗn hợp <strong>E</strong> gồm 2 ancol <strong>X</strong>, <strong>Y</strong> (đều no, có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử, M<sub>X</sub> + 16 = M<sub>Y</sub>) và amin <strong>Z</strong> no, hai chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam <strong>E</strong> cần vừa đủ 1,85 mol O<sub>2</sub>, thu được N<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O và CO<sub>2</sub>, trong đó số mol H<sub>2</sub>O hơn số mol CO<sub>2</sub> là 0,60 mol. Mặt khác, m gam <strong>E</strong> tác dụng vừa đủ với 400 mL dung dịch HCl 1 M, thu được a gam muối. Cho các phát biểu sau:<br>(1) Phần trăm về khối lượng của <strong>Y</strong> trong <strong>E</strong> nhỏ hơn 30%.<br>(2) Số đồng phân chứa 2 chức amin bậc một của <strong>Z</strong> là 4.<br>(3) Giá trị của a là 26,6.<br>(4) <strong>Y</strong> có 2 cấu tạo thoả mãn.<br>(5) Trong <strong>E</strong>, số mol <strong>X</strong> lớn hơn <strong>Y</strong>.<br>Số phát biểu <strong>đúng</strong> là:</p>

Cho các phát biểu sau: (1) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra. (2) Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl và nước. (3) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn của NH 3 . (4) Khi để trong không khí, anilin bị chuyển từ không màu thành màu hồng vì bị oxi hóa. (5) Đưa đũa thuỷ tinh vừa nhúng dung dịch HCl đậm đặc lên sát trên miệng lọ đựng dung dịch trimetylamin đặc thấy có khói trắng. Số phát biểu đúng là:

Mỗi chiếc gương có diện tích bề mặt 0,35 m² được tráng một lớp bạc dày trung bình 0,1 μm. Phản ứng tráng bạc được thực hiện bằng cách đun nóng dung dịch glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 với hiệu suất 70%. Biết 1 m = 10 -6 μm, khối lượng riêng của Ag là 10,49 g/cm³. Nếu sử dụng 52,45 gam glucozơ thì số lượng gương tối đa sản xuất được là:

Cho các phát biểu sau: (1) Hàm lượng tinh bột trong hạt lúa mì cao hơn trong hạt ngô. (2) Dầu mỡ rán lại nhiều lần bị oxi hóa một phần thành anđehit gây độc cho cơ thể. (3) Thêm dầu mỡ khi nấu cà chua để tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng trong cà chua của cơ thể. (4) Trong công nghiệp, cồn có thể được sản xuất từ phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ. (5) Các este có vòng benzen đều độc (chẳng hạn như benzyl axetat) nên không thể dùng trong mỹ phẩm. Số phát biểu đúng là:

Cho các phát biểu sau: (1) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. (2) Amilopectin có cấu tạo mạch không phân nhánh. (3) Trong y tế, dung dịch etanol được dùng để sát trùng vết thương. (4) Ở điều kiện thường, etylamin là chất khí, có mùi xốc. (5) Isoamyl axetat có mùi chuối chín, dễ tan trong nước nên được dùng làm chất tạo mùi thơm trong công nghiệp thực phẩm. Số phát biểu đúng là:

Thủy phân hoàn toàn m gam phenyl axetat trong 200 mL dung dịch NaOH x M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (m + 7,44) gam muối khan. Giá trị của x là:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin no, đơn chức, mạch hở X bằng khí oxi dư, thu được 1,20 mol hỗn hợp gồm CO 2 , H 2 O và N 2 . Số đồng phân bậc một của X là:

X là một cacbohiđrat tạo nên màng tế bào thực vật. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường axit đặc, thu được chất Y . Khử Y bằng H 2 (xúc tác Ni, t°), thu được chất hữu cơ Z . Phát biểu nào sau đây sai ?

Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, thu được 15,0 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Cho các chất sau: tripanmitin, benzyl axetat, etyl fomat, vinyl acrylat, metyl metacrylat. Số chất khi thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH không sinh ra ancol đơn chức là:

Nhận xét nào sau đây không đúng về etyl axetat?

Phát biểu nào sau đây sai ?

Nhỏ vài giọt dung dịch I 2 loãng lần lượt vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột 2% và mặt cắt củ khoai lang sống. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Cho 9,0 gam amin X (đơn chức, bậc một) tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 16,3 gam muối. Tên gọi của X là:

Số trieste tối đa thu được khi thực hiện phản ứng este hoá hỗn hợp gồm glixerol, axit stearic và axit oleic (xúc tác H 2 SO 4 đặc) là:

Đề thi được chia sẻ mới nhất
Xem thêm
Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 năm 2023 trường THCS Láng Thượng – Hà Nội

Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Sơn Tây – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Sơn Tây – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Phương Liệt – Hà Nội

Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội

17/02/2023

Đề khảo sát Toán 9 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Chu Văn An – Hà Nội

Đề HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

17/02/2023

Đề HSG Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Ôn tập giữa kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

17/02/2023

Ôn tập giữa kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

16/02/2023

Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

16/02/2023

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng

Đề KTCL Toán 9 lần 1 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

16/02/2023

Đề KTCL Toán 9 lần 1 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

Đề cương giữa HK2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Ngọc Hân – Hà Nội

15/02/2023

Đề cương giữa HK2 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Lê Ngọc Hân – Hà Nội

Đề cương giữa kì 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

15/02/2023

Đề cương giữa kì 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ – Hà Nội

10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (100% trắc nghiệm)

15/02/2023

10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (100% trắc nghiệm)

Tổng ôn 50 dạng toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán

15/02/2023

Tổng ôn 50 dạng toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán

Vở học Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất – Lê Quang Xe

15/02/2023

Vở học Toán 10 chuyên đề thống kê và xác suất – Lê Quang Xe

15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (70% TN + 30% TL)

15/02/2023

15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (70% TN + 30% TL)

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

14/02/2023

Đề học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Phú Thọ

Bài tập VD – VDC chuyên đề hàm số, hàm số bậc hai và tam thức bậc hai

14/02/2023

Bài tập VD – VDC chuyên đề hàm số, hàm số bậc hai và tam thức bậc hai

Đề học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình

14/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Ninh Bình