Logo SHub
hint-header

Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

Cập nhật ngày: 23-12-2021


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A

Tự phản biện.

B

Được giám định.

C

Được phát triển.

D

Tự thẩm tra.
Chủ đề liên quan
Công dân từ chối đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện hủy diệt là thực hiện nội dung cơ bản của

A

pháp luật về bảo vệ môi trường.

B

quá trình biến đổi khí hậu.

C

chính sách phát triển việc làm.

D

chương trình xóa đói, giảm nghèo.
Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

A

cần đề cao uy tín người làm chứng.

B

phải có năng lực trách nhiệm pháp lí.

C

chủ động chuyển quyền nhân thân.

D

công khai bày tỏ quan điêm cá nhân.
Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn

A

thời gian lao động đặc thù.

B

thời gian lao động cá biệt.

C

giá trị sử dụng.

D

giá trị hàng hóa.
Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A

Điều tiết sản xuất.

B

Phương tiện cất trữ.

C

Thừa nhận giá trị hàng hóa.

D

Kích thích tiêu dùng.
Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A

Được ủy quyền.

B

Trung gian.

C

Bỏ phiếu kín.

D

Gián tiếp.