Logo SHub
hint-header

Dấu ngoặc kép để … … không theo nghĩa thông thường

Cập nhật ngày: 19-07-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Dấu ngoặc kép để … … không theo nghĩa thông thường

A

đánh dấu cách hiểu một từ ngữ

B

liệt kê các ý

C

kết thúc đoạn văn

D

để ghi nhớ