Logo SHub
hint-header

Khi bón nhiều phân đạm và bón liên tục nhiều năm sẽ gây hiện tượng gì cho đất?

Cập nhật ngày: 22-04-2022


Chia sẻ bởi: Thái Bảo Khang


Khi bón nhiều phân đạm và bón liên tục nhiều năm sẽ gây hiện tượng gì cho đất?

A

Đất sẽ kiềm hơn.

B

Đất sẽ mặn hơn.

C

Đất sẽ chua hơn.

D

Đất trung tính.
Chủ đề liên quan
Phân không có tác dụng cải tạo đất:

A

Phân hóa học.

B

Phân hữu cơ.

C

Phân vi sinh.

D

Phân lân.
Loại phân nào dùng bón thúc là chính:

A

Đạm, kali.

B

Phân lân.

C

Phân chuồng.

D

Phân VSV.
Sau khi sử dụng phân hóa học cần chú ý điểm gì?

A

Phân đạm, kali chủ yếu dùng bón thúc là chính.

B

Phải bón vôi

C

Phải ủ trước khi bón

D

Ít nguyên tố khoáng
Sản lượng cây trồng phần lớn dựa vào nguồn phân đạm. Tuy nhiên, nếu bón nhiều phân đạm → làm bộ lá phát triển, tăng khả năng nhiễm bệnh. Vì vậy cần làm gì?

A

Bón phân hợp lí.

B

Bón cân đối NPK.

C

Bón phân Nitragin.

D

Bón phân hợp lí, bón cân đối NPK.
Phân hữu cơ có đặc điểm:

A

Khó hoà tan, tỉ lệ chất dinh dưỡng cao.

B

Dễ hoà tan, có nhiều chất dinh dưỡng.

C

Khó hoà tan, có chứa nhiều chất dinh dưỡng.

D

Dễ hoà tan, tỉ lệ dinh dưỡng thấp.
Loại phân nào dùng để bón lót là chính:

A

Đạm.

B

Phân chuồng.

C

Phân NPK.

D

Kali.
Phân có tác dụng cải tạo đất:

A

Phân Hóa học.

B

Phân hữu cơ, phân vi sinh.

C

Phân vi sinh.

D

Phân lân.
Phân hữu cơ trước khi sử phải ủ cho hoai mục nhằm:

A

Thúc đẩy nhanh q/trình phân giải và tiêu diệt mầm bệnh.

B

Thúc đẩy nhanh quá trình phân giải.

C

Tiêu diệt mầm bệnh.

D

Cây hấp thụ được.
Loại phân nào có tác dụng chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ:

A

Phân lân hữu cơ vi sinh.

B

Nitragin.

C

Photphobacterin.

D

Azogin.
VSV phân giải lân hữu cơ → lân vô cơ dùng để sản xuất phân:

A

Azogin.

B

Nitragin.

C

Photphobacterin.

D

Lân hữu cơ vi sinh.
VSV phân giải lân khó hòa tan → lân dễ hòa tan dùng để sản xuất phân:

A

Azogin.

B

Nitragin.

C

Photphobacterin.

D

lân hữu cơ vi sinh.
Loại phân bón nào dưới đây chứa VSV cố định đạm sống cộng sinh với cây họ đậu:

A

Phân lân hữu cơ vi sinh.

B

Nitragin.

C

Photphobacterin.

D

Azogin.
VSV cố định đạm hội sinh với cây lúa dùng để sản xuất phân:

A

Azogin.

B

Nitragin.

C

Photphobacterin.

D

Lân hữu cơ vi sinh.
Phân VSV phân giải chất hữu cơ có tác dụng gì?

A

Chuyển hóa lân hữu cơ → lân vô cơ

B

Phân giải chất hữu cơ → chất khoáng đơn giản.

C

Chuyển hóa lân khó tan → lân dễ tan

D

Chuyển hóa N2 → đạm
Để tăng độ phì nhiêu của đất chúng ta cần:

A

Bón phân hữu cơ.

B

Làm đất, tưới tiêu hợp lí.

C

Bón phân hữu cơ, tưới tiêu hợp lí.

D

Làm đất, tưới tiêu hợp lí, bón phân hữu cơ.
Muốn sản xuất trồng trọt có hiệu quả phải:

A

Biết các tính chất của đất để cải tạo và sử dụng hợp lí.

B

Cày xới, bón phân thường xuyên.

C

Cung cấp nước đầy đủ.

D

Điều chỉnh pH của dung dịch đất.
Phân hóa học là loại phân:

A

Được SX theo quy trình công nghiệp.

B

Có chứa các loài VSV.

C

Loại phân sử dụng tất cả các chất thải.

D

Loại phân hữu cơ vùi vào đất.
Chọn câu trả lời đúng:

A

Phân hoá học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp.

B

Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao.

C

Phân hoá học dễ tan nên dùng để bón lót là chính.

D

Phân hoá học khó tan nên dùng bón lót là chính.
Vì sao không nên sử dụng phân hóa học quá nhiều?

A

Dễ tan.

B

Dễ tan cây không hấp thụ hết.

C

Không có tác dụng cải tạo đất.

D

Dễ tan, cây không hấp thụ hết → gây lãng phí, không có tác dụng cải tạo đất còn làm đất chua.
Khi bón nhiều phân đạm và bón liên tục nhiều năm sẽ gây hiện tượng gì cho đất?

A

Đất sẽ kiềm hơn.

B

Đất sẽ mặn hơn.

C

Đất sẽ chua hơn.

D

Đất trung tính.