Logo SHub
hint-header

V.I. Lênin cho rằng: Tính….không thể tách rời tính phổ biến.

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


V.I. Lênin cho rằng: Tính….không thể tách rời tính phổ biến.

A

Hiện thực

B

Nhân quả

C

Tất nhiên

D

Đơn nhất
Chủ đề liên quan
Không gian và thời gian

A

Không gian là hình thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là phương thức tồn tại của vật chất.

B

Không gian là phương thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất

C

Không gian và thời gian là những hình thức cơ bản của tồn tại vật chất.

D

Không gian và thời gian là những phương thức cơ bản của tồn tại vật chất.
Trường phái triết học duy vật biện chứng cho rằng

A

Cái chung tồn tại bên ngoài, độc lập hoàn toàn với cái riêng

B

Cái chung tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của nó ra bên ngoài

C

Cái riêng tồn tại bên ngoài, độc lập hoàn toàn với cái chung

D

Cái riêng tồn tại trong cái chung, thông qua cái chung mà biểu hiện sự tồn tại của nó ra bên ngoài
Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu:

A

Những sai lầm của Đảng và của những người lãnh đạo cấp cao nhất Đảng Cộng sản Liên Xô.

B

Quan niệm và vận dụng không đúng đắn về CNXH

C

Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “Diễn biến hoà bình”

D

Tất cả đều đúng
Nguồn gốc xã hội của ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ.

A

ý thức ra đời nhờ có lao động của con người.

B

ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có lao động và ngôn ngữ và những quan hệ xã hội.

C

ý thức ra đời nhờ có ngôn ngữ của con người.

D

ý thức ra đời nhờ có những quan hệ xã hội của con người.
Phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình khác nhau như thế nào?

A

Phương pháp biện chứng xem xét, nghiên cứu các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ phổ biến. Còn phương pháp siêu hình xem xét, nghiên cứu sự vật hiện tượng trong trạng thái cô lập tách rời

B

Phương pháp biện chứng xem xét nghiên cứu sự vật hiện tượng trong sự vận động phát triển không ngừng. Phương pháp siêu hình xem xét nghiên cứu sự vật hiện tượng trong sự đứng im bất biến

C

Cả a và b đều sai

D

Cả a và b