Logo SHub
hint-header

487 bài toán hệ phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

Mô tả

1 Hệ phương trình bậc nhất CâuCâu 1 1 Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m2 − 9m + 8)x + 10 là hàm số bậc nhất? A m 6= {1; 8}. B m 6= 1. C m 6= 8. D Mọi m. 2 b Lời giải. Hàm số y = (m − 9m + 8)x + 10 là hàm số bậc nhất khi ( ( m − 1 = 6 0 m 6= 1 m2 − 9m + 8 6= 0 ⇔ (m − 1)(m − 8) 6= 0 ⇔ ⇔ m − 8 6= 0 m 6= 8. Chọn A CâuCâu 2 2 Tìm tất ( cả nghiệm nguyên của phương trình 5x − 3y = ( 8. x = 3t − 8 x = 3t − 8 A (t ∈ Z). B (t ∈ Z). y = 5t − 16 y = −5t − 6 ( ( x = 8t − 3 x = 3t + 8 (t ∈ Z). (t ∈ Z). C D y = 15t − 16 y = 5t + 6 b Lời giải. Ta có 5x − 3y = 8 ⇒ y = 5x 3− 8 = 2x − x +3 8 . x+8 Đặt = t (t ∈ Z) ⇒ x = 3t − 8. 3 ( x = 3t − 8 x+8 Khi đó y = 2x − = 2(3t − 8) −t = 5t − 16 ⇒ (t ∈ Z). 3 y = 5t − 16 Chọn A CâuCâu 3 3 Tìm nghiệm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình ( ( 3x − 2y = 5. x = 5 − 2t x = 5 + 2t A B (t ∈ Z). (t ∈ Z). y = −5 − 3t y = 5 − 3t ( ( x = 5 − 2t x = 5 + 2t C (t ∈ Z). D (t ∈ Z). y = 5 + 3t y = 5 + 3t b Lời giải. Ta có 3x − 2y = 5 ⇒ y = 3x 2− 5 = x + x −2 5 .

Chủ đề liên quan
Đề khảo sát năng lực Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

08/02/2023

Đề khảo sát năng lực Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

Đề học sinh giỏi Toán THCS năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Lương Sơn – Hòa Bình

08/02/2023

Đề học sinh giỏi Toán THCS năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Lương Sơn – Hòa Bình

Đề ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

09/02/2023

Đề ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Đề ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

09/02/2023

Đề ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Đề học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

09/02/2023

Đề học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu