Logo SHub
hint-header

Đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2022 sở GD&ĐT Cần Thơ

Mô tả

Trang 1/5 - Mã đề 102 Mã đề: 102 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM 2022 BÀI KHẢO SÁT MÔN TOÁN ( ) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh................................................ Số báo danh....................................................... Câu 1. Tập xác định của hàm số 5 y x là A. ( ; ). B. ( ; ). 0 C. [ ; ). 0 D. ( ; ). 0 Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2 3 f x x x là A. ( ) . d 2 3 f x x x C B. ( ) . 3 2 d 3 3 x f x x x C C. ( ) . 3 2 3 d 3 2 x x f x x C D. ( ) . 3 2 d 3 f x x x x C Câu 3. Giá trị của 5 2 1 d x x bằng A. ln . 1 3 3 B. ln . 2 5 C. ln . 5 2 D. ln . 3 3 Câu 4. Môđun của số phức 4 3 z i bằng A. . 7 B. . 25 C. . 7 D. . 5 Câu 5. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng . h Thể tích V của khối lăng trụ đã cho A. . 3 V Bh B. . 1 3 V Bh C. . V Bh D. . 1 2 V Bh Câu 6. Cho hai số phức 1 2 3 z i và . 2 3 2 z i Số phức . 1 2 z z bằng A. . 6 6 i B. . 12 5 i C. . 5 i D. . 5 i Câu 7. Trong không gian , Oxyz mặt cầu tâm ( ; ; ) 1 0 2 I và bán kính 4 R có phương trình là A. ( ) ( ) . 2 2 2 1 2 4 x y z B. ( ) ( ) . 2 2 2 1 2 16 x y z C. ( ) ( ) . 2 2 2 1 2 16 x y z D. ( ) ( ) . 2 2 2 1 2 4 x y z Câu 8. Cho hàm số ( ) f x có đạo hàm liên tục trên và k là một số thực khác . 0 Khẳng định nào dưới đây đúng? A. ( ) ( ) . d d kf x x k f x x B. ( ) ( ) . d d kf x x k f x x C. ( ) ( ) . 1 d d kf x x f x x k D. ( ) . ( ) . d d d kf x x k x f x x Câu 9. Cho hàm số ( ) f x liên tục trên và a là số thực dương. Khẳng định nào dưới đây đúng? A. ( ) . d 0 a a f x x B. ( ) . d 0 a a f x x C. ( ) . 0 d 0 a f x x D. ( ) . 0 d 0 a f x x Câu 10. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2 4 1 x y x là đường thẳng có phương trình A. . 2 x B. . 1 x C. . 2 x D. . 1 x Trang 2/5 - Mã đề 102 Câu 11. Trong không gian , Oxyz : ? 1 1 2 1 2 x y z d A. ( ; ; ). 1 0 1 P B. ( ; ; ). 1 0 1 N C. ( ; ; ). 2 1 2 Q D. ( ; ; ). 2 1 2 M Câu 12. Trong không gian , Oxyz cho hai vectơ ( ; ; ) 2 3 2 a và ( ; ; ). 1 1 1 b Vectơ a b có tọa độ là A. ( ; ; ). 3 4 1 B. ( ; ; ). 1 2 3 C. ( ; ; ). 3 5 1 D. ( ; ; ). 1 2 3 Câu 13. Trong không gian , Oxyz cho mặt phẳng ( ) : . 3 2 1 0 P x y z Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của ( ) ? P A. ( ; ; ). 4 3 2 1 n B. ( ; ; ). 2 1 2 1 n C. ( ; ; ). 1 3 1 2 n D. ( ; ; ). 3 2 1 3 n Câu 14. Th t ch c a kh i c u c b n k nh R l A. . 3 4 3 R B. . 2 4 3 R C. . 3 1 3 R D. . 3 4 R Câu 15. Số cách sắp xếp 4 người thành một hàng ngang là A. . 2 4 A B. . 4 4 C. . 4 4 C D. !. 4 Câu 16. M trong hình bên dưới biểu diễn số phức nào sau đây? A. . 3 2 3 z i B. . 2 2 3 z i C. . 1 3 2 z i D. . 4 3 2 z i Câu 17. Cho hàm số ( ) y f x có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực đại tại A. . 1 x B. . 6 x C. . 2 x D. . 5 x Câu 18. Cho hàm số ( ) y f x có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? A. ( ; ). 2 B. ( ; ). 2 2 C. ( ; ). 0 D. ( ; ). 0 2 Câu 19. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như hình bên dưới? A. . 3 2 3 1 y x x B. . 3 2 3 1 y x x C. 4 2 2 1 y x x . D. . 4 2 2 1 y x x x 1 2 ( ) f x 0 0 ( ) f x 5 6

Chủ đề liên quan
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Bình Phước

13/06/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Bình Phước

Bài giảng Toán 11 từ cơ bản đến nâng cao – Trần Đình Cư

13/06/2022

Bài giảng Toán 11 từ cơ bản đến nâng cao – Trần Đình Cư

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán (chung) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Nam

15/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán (chung) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Bắc Giang

15/06/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Thị xã Quảng Trị

15/06/2022

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Thị xã Quảng Trị