Logo SHub
hint-header

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Mô tả

T r a n g 1 | 7 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I I NĂM 202 2 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn: Toán (Đề thi có 07 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên thí sinh: .............................. .............. Số báo danh: ................... Câu 1. Mô 4 3 z i bằng A. 25 . B. 3 . C. 9 . D . 5 . Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2 : 4 2 2 3 0 S x y z x y z . Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của S . A. 2;1; 1 I và 9 R . B . 2; 1;1 I và 3 R . C. 2;1; 1 I và 3 R . D. 2; 1;1 I và 9 R . Câu 3. c đồ thị của hàm số 3 2 : 3 3 1 C y x x x ? A. 1; 2 M . B. 1; 1 N . C. 2;10 P . D. 2;10 Q . Câu 4. Gọi l , h , r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Thể tích của khối nón là A. 2 1 3 V r l . B. 2 1 3 V r h . C. 2 V rl . D. V rl . Câu 5. Họ tấ t cả các nguyên hàm của hàm số 2022 e x f x là A. 2022 2022e . x C B. 2021 1 e . 2021 x C C. 2021 2021e . x C D . 2022 1 e . 2022 x C Câu 6. Cho hàm số f x , bảng xét dấu của f x như sau: Số điểm cực trị của hàm số là A. 4 . B. 3 . C. 1 . D. 2 . Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 3 2 8 x là A . 6; . B. 0; . C. 6; . D. 3; . Câu 8. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 2 9 B a và chiều cao 3 h a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng A. 3 9 a . B. 3 27 a . C. 3 12 a . D. 3 6 a . Câu 9. Tập xác định của hàm số 2021 2 4 3 y x x là A. 1;3 . B. ;1 3; . C . \ 1;3 . D. ;1 3; . Câu 10. Nghi m c a phương trình 3 log 3 2 3 x là: Mã đề: 101T r a n g 2 | 7 A. 25 3 x . B. 11 3 x . C. 29 3 x . D. 87 x . Câu 11. Biết 3 1 d 3 f x x và 3 1 d 5 g x x . Giá trị của 3 1 2 d f x g x x bằng A. 1 . B. 4 . C. 11 . D. 5 . Câu 12. Trên mặt phẳng tọa độ, số phức 3 4 z i biểu diễn bởi điểm nào trong các điểm A , B , C , D ? x y -3 -4 3 -4 4 3 C D B A O 1 A. D . B. B . C. A . D. C . Câu 13. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng :2 6 0 P x y z . Vectơ nào sau đây là vect pháp tuyến của mặt phẳng P ? A. 1 2;1; 1 n . B . 2 2; 1;1 n . C. 3 2;1;1 n . D. 4 2; 1; 1 n . Câu 14. Trong mặt phẳng Oxyz , cho 3; 1; 2 a , 4;2; 6 b . Giá trị của a b bằng A. 66. B. 66 . C. 3 14 . D. 2. Câu 15. Cho số phức 3 2 z i , số phức 1 i z bằng A. 1 5 i B. 5 i . C. 1 5 i . D. 5 i . Câu 16. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2 4 4 x y x là đường thẳng có phương trình A . 4 x . B. 2 x . C. 2 x . D. 4 x . Câu 17. Với a và b là các số thực dương. Biểu thức 2 log a a b bằng A. 2 log a b . B. 1 2log a b . C. 2 log a b . D. 2 log a b . Câu 18. cong bên dư i là đ th c a hàm s nào trong các hàm s sau ?

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 vòng 5 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội

15/06/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 vòng 5 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị

16/06/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Lắk

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Lắk

Đề tuyển sinh lớp 10 không chuyên môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 không chuyên môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh