Logo SHub
hint-header

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị

Mô tả

Trang 1/7 - Mã đề 001 TRƯỜNG THPT LAO BẢO (Đề thi có 05 trang) Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. Họ và tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: .............................................................. Lớp: ........ Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho m t ph ng : 3 2 0 P x y . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuy n c a P ? A. 4 3; 1;0 . n B. 3 3;0; 1 . n C. 1 3; 1; 2 . n D. 2 1;0; 1 . n Câu 2: Cho s ph c 3 2 1 4 z i i i . Ph n th c c a s ph c 1 . i z b ng A. 6. B. 8. C. 8. D. 6. Câu 3: Cho hàm s b c ba 3 2 f x ax bx cx d có đồ th như hình vẽ . Giá tr c c ti u c a hàm s ng A. 2 B. 1. C. 0. D. 2. Câu 4: T p nghi m c a b 2 log 3 x là A. ;8 . B. 8; . C. 6; . D. 9; . Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho m t c u 2 2 2 : 1 2 1 16 S x y z . T tâm I c a S là A. 1; 2;1 . I B. 1; 2; 1 . I C. 1; 2;1 . I D. 1; 2; 1 . I Câu 6: Cho kh i chóp có di 8 B và chi u cao 3 h . Th tích kh ng A. 72. B. 12. C. 24. D. 8. Câu 7: N u 2 0 2 11 f x dx thì 2 0 f x dx b ng A. 13. B. 9. C. 7. D. 5. Câu 8: Cho hình nón có bán kính 3 r và độ dài đườ ng sinh 7 l . Di n tích xung quanh c a hình nón ng A. 49 . B. 42 . C. 21 . D. 147 . Câu 9: Ti m c n ngang c th hàm s 3 2 2 x y x là đườ ng th A. 2. y B. 2. x C. 3. x D. 3. y Câu 10: Hàm s nào dưới đây có đồ th như đườ ng cong trong hình bên? A. 3 3 1. y x x B. 4 2 2 1. y x x C. . 2 1 x y x D. 2 3 . 1 y x x Mã đề: 001Trang 2/7 - Mã đề 001 Câu 11: th hàm s 3 2 y x x ? A. 1;2 . N B. 1;1 . Q C. 1; 4 . P D. 0;1 . M Câu 12: Trong không gian Oxyz , đườ ng th ng 1 3 : 2 4 3 5 x t d y t x t A. 1; 2;3 . N B. 3; 2;1 . Q C. 1; 2; 3 . M D. 3; 4; 5 . P Câu 13: Cho hàm s f x có b ng bi . m c c ti u c a hàm s A. 1. x B. 4. x C. 0. x D. 1. x Câu 14: Hàm s nào dưới đây đồ ng bi n trên ? A. 2 1 . 1 y x B. 1 . 3 x y x C. 3 . y x x D. 4 3. y x Câu 15: Cho hình l . ’ ’ ’ ABCD A B C D . Góc gi ng th ng AB và A C b ng A. 0 45 . B. 0 90 . C. 0 60 . D. 0 30 . Câu 16: T nh c a hàm s 1 2 1 y x là A. 1; . B. 1; . C. 0; . D. . Câu 17: Giá tr nh nh t c a hàm s 4 2 10 4 f x x x trên 0;9 b ng A. 4. B. 29. C. 28. D. 31. Câu 18: Cho hàm s ( ) y f x có b ng bi Hàm s ch bi n trên kho A. 2; 2 . B. 0; 2 . C. ;0 . D. 0; . Câu 19: Di n tích S c a m t c u bán kính r c tính theo công th A. 2 4 . S r B. 2 4 . 3 S r C. 2 . S r D. 3 4 . 3 S r Câu 20: Nghi m c 9 1 log 1 2 x là A. 4. x B. 4. x C. 7 . 2 x D. 2. x Câu 21: Cho c p s c ng n u v i 3 2 u và 4 6 u . Công sai c a c p s c ng A. 4. B. 4. C. 2. D. 2. Câu 22: Trên m t ph ng t , cho 3; 2 M là điể m bi u di n c a s ph c z . Ph n o c a z b ng A. 3. B. 2. C. 3. D. 2. Câu 23: Cho s ph c 3 4 z i . Khi đó, 5 z b ng A. 15 4 . i B. 15 20 . i C. 15 20 . i D. 3 20 . i

Chủ đề liên quan
Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Lắk

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Lắk

Đề tuyển sinh lớp 10 không chuyên môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 không chuyên môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

16/06/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán (chuyên) 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán (chuyên) 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh