Logo SHub
hint-header

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 vòng 5 trường THCS Nguyễn Công Trứ – Hà Nội

Mô tả

UBND QU N BA ĐÌNH TRƯ NG THCS NGUY N CÔNG TR THI TH TUY N SINH VÀO L P 10 THPT NĂM H C 2021 - 2022 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2022 Th i gian làm bài: 120 phút. Bài I (2,0 đi m) Cho hai bi u th c: A = x + 3 x 2 và B = x x 2 + 4x 2 x x (v i x > 0 ; 4 ) a) Tính giá tr c a bi u th c A khi x = 16 b) Rút g n P = " # c) Tìm giá tr nguyên l n nh t c a x đ P > 2 Bài II (2,5 m) 1. Gi i bài toán sau b ng cách l p phương trình ho c h phương trình B n Dương đi xe đ p t t nh A đ n t nh B dài 45km. Khi t t nh B quay tr v t nh A, Dương đi theo đư ng khác dài hơn 9km. Vì lúc v v n t c c a Dương tăng hơn so v i lúc đi là 3km/h nên th i gian v i gian đi là 30 phút. Tính v n t c c a Dương lúc đi t t nh A đ n t nh B? 2. M t chi c mũ c a nhà o thu t v i các kích thư c cho hình bên. Tính di n tích v i c n có đ làm nên chi c mũ (không k ri m, mép, ph n th a) . (L y p 3,14) Bài III ( 2,0 m ) 1. Gi i h phương trình : 1 2 | 1 | 5 = 3 5 | 1 | + 10 = 3 2 . Trong m t ph ng t a đ Oxy cho Parabol (P): = x $ và đư ng th ng (d): y = 2 ( m 1 ) x m + 3 a) Ch ng minh (d) luôn c t (P) t i hai đi m phân bi t A và B. b) G i H và K l n lư t là hình chi u c a A và B trên tr c hoành. Tìm m đ H và K đ i x ng nhau qua O. Bài IV (3,0 m) Cho n a đư ng tròn tâm (O), đư ng kính AB = 2R và đi m C c nh trên n a ng tròn sao cho AC > BC . Đi m M di đ ng trên cung AC ( M A ; M C ). K MH vuông góc AB t i H; k MI vuông góc AC t i I. a) Ch ng minh : t giác AMIH n i ti p đư c. b) Ch ng minh : MIH ng d ng v i MCB , t v trí c a đi m M đ CB = 2IH . c ) G i K là giao đi m c a AC và BM. K KE vuông góc AB t i E. Ch ng minh tâm ng tròn ngo i ti p MCE ch y trên m t đư ng th ng c nh. Bài V (0,5 đi m) Gi i phương trình: 4 % 7 & + 9 $ 10 + 4 = 0 --------------------------- H T --------------------------- Lưu ý : Cán b coi thi không gi i thích gì thêm! H và tên:............ .......................................SBD:.................. ......... Giám th 1:..................... .......... ; Giám th 2:..................................... 10 cm VÒNG 5UBND QU N BA ĐÌNH TRƯ NG THCS NGUY N CÔNG TR HƯ NG D N CH M KSCL H C SINH L P 9 NĂM H C 2021 2022 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 11 tháng 5 năm 2022 Bài m Bài I (2 đi m) a) Thay x = 16 (TMĐK) vào A 0,25 0,25 b) 0,25 0,25 0,25 0,25 c) 0,25 có mà x là s nguyên l n nh t x = 35 (TMĐK) 0,25 Bài II (2 ,5 m) 1) G i v n t c lúc đi t A đ n B là x (km/h, x >0) 0,25 Th i gian đi t A đ n B là : (gi ) 0,25 Quãng đư ng t B v A là : 45 + 9 = 54 (km) Vân t c đi t B v A là : x + 3 (km/h) 0,25 Th i gian đi t B v A là (gi ) 0,25 Th i gian v i gian đi là 30 phút = gi nên ta có phương trình : 0, 2 5 ...... 0, 5 V y b n Dương đi t A đ n B v i v n t c là 9km/h 0,25 2) Bán kính thân mũ là: (35 10.2 ) : 2 = 15 cm = 7,5cm Di n tích thân mũ là: Sxq + S đáy = d p h + r 2 p = 15. p .35 + 7,5 2 p = 581,25 p cm 2 Di n tích vành mũ là: cm 2 0,25 Di n tích v i đ làm mũ là: K t lu n 0,25 1) Gi i h phương trình : 0,25 16 3 7 2 16 2 A + = = - B P A = 4 3 : 2 2 2 x x x P x x x x + = + - - - ( ) 4 2 . 2 3 2 x x x P x x x x - = - - + - 3 2 . 2 3 x x P x x - - = - + 3 3 x P x - = + 2 P > - 3 6 2 0 3 3 x x x x - - + > - > + + 3 0 6 0 x x + > + > 36 x < 45 x 54 3 x + 1 2 45 54 1 3 2 x x - = + 2 21 270 0 x x + - = 9( ) 30( ) x TM x KTM = = - 2 2 (35 : 2) (15 : 2) 250 p p p - = ( ) ( ) 2 2 581, 25 250 831, 25 cm 2610, 25 cm p + p = p 2 1 5 3 4 1 10 6 5 1 10 3 5 1 10 3 x y x y x y x y - - = - - = - + = - - + = - VÒNG 5

Chủ đề liên quan
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị

16/06/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Lắk

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đắk Lắk

Đề tuyển sinh lớp 10 không chuyên môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 không chuyên môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

16/06/2022

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

16/06/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội