Logo SHub
hint-header

Đề thi cuối học kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Đông Hà – Quảng Trị

Mô tả

01 1 /4 SỞ GD TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ (Đề gồm 4 trang) NĂM HỌC 2021 2022 MÔN TO N KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên:...............................Lớp:............. Mã đề 001 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số 2 sinx cos y x . A. \ | k k . B. \ | 2 k k . C. \ 2 | k k . D. \ 2 | 2 k k . Câu 2: Tập giá trị của hàm số 3sin y x là A. . B. 1 1 ; . 3 3 C. 3;3 . D. 1;1 . Câu 3: A. tan . y x B. cot . y x C. sin . y x D. cos . y x Câu 4: Cho hình ABCD . Phép tịnh tiến theo véc tơ BC , iến điểm nào thành điểm nào? A. A thành D. B. A thành B. C. C thành B. D. D thành A. Câu 5: Nghiệm của phương trình sin 1 x là A. 2 x k , k . B. x k , k . C. 2 , 2 x k k D. 2 2 x k , k . Câu 6: Có 10 quy n sách khác nhau và 5 quy n v khác nhau. H i có bao nhiêu cách ch n m t quy n t các quy A. 50. B. 15. C. 10. D. 5. Câu 7: Có 8 h c sinh nam và 6 h c sinh n . H i có bao nhiêu cách ch n ra 2 h c sinh, trong c sinh nam và 1 h c sinh n t các h ? A. 91. B. 14. C. 48. D. 182. Câu 8: Một m t ph ng P muốn xác định đư c hi thỏa m n đi u iện nào sau đây? A . ( P h ng th ng hàng cho trước. B . ( P C . ( P D . ( P Câu 9: Có ao nhiêu cách xếp 3 Châu vào 3 ghế A. 12 . B. 24 . C. 6 . D. 8 . O x y - 3 2 - 2 3 2 2 -1 1 3 2 -3 - -2 f x ( ) = sin x ( )01 2 /4 Câu 10: Từ 3 chữ số 1, 2, 3 lập đư c ao nhiêu số gồm 3 chữ số hác nhau? A. 27 . B. 24 . C. 8 . D. 6. Câu 11: Số các chỉnh h p chập của một tập h p có n phần tử 1 k n ) là A. k n C . B. ! n . C. n! k! . D. k n A . Câu 12: Mệnh đ nào sau đây đúng? A. Một hình tứ diện có 4 cạnh. B. Một hình tứ diện có 4 m t. C. Tồn tại một m t D. Trong một hình chóp, số m t hác số cạnh đáy. Câu 13: Cho 5 điểm phân iệt. Số véc tơ hác véc tơ - h ng, có điểm đầu và điểm cuối từ các cho là A. 2 5 C . B. 2 5 A . C. 5! D. 2 5 5 A . Câu 14: Số tập h p con có 3 phần tử của một tập h p có 7 phần tử là A. 3 7 C . B. 3 7 A . C. 7! 3! . D. 7 . Câu 15: Gieo ngẫu nhiên 1 đồng xu cân đối và đồng chất 1 lần. Số phần tử của h ng gian mẫu là A . 1 . B . 2 . C . 4 . D . 6 . Câu 16: Trong các mệnh đ sau, mệnh đ nào đúng? A. Hai đườ ng th ng phân bi t cùng song song v i m ng th ng th ba thì song song v i nhau. B. Hai đườ ng th ng song song nhau n u chúng h ng có điể m chung. C. Hai đườ ng th ng l t n m trên hai m t ph ng phân bi t thì chéo nhau. D . Tồn tại một m t ph ng chứa cả 2 đường th ng a và thì a và chéo nhau. Câu 17 : T n c a xác su t, cho bi t m nào sau đây sai? A. ( ) 1. P B. ( ) 0. P C. ( ) 1. P D. 0 ( ) 1. P A Câu 18 : Cho bi n c A , xác su t c a bi n c i A là A. 1 ( ) . P A P A B. 1 ( ) 1 . P A P A C. ( ) (A) 1. P A P D. ( ) 1 (A). P A P Câu 19 : Cho , A B là hai bi n c xung kh ng th A. ( ) ( ) ( ). P A B P A P B B. ( ) ( ). ( ). P A B P A P B C. ( ) ( ) ( ). P A B P A P B D. ( ) ( ) ( ). P AB P A P B Câu 20: Trong h ng gian cho đường th ng d h ng nằm trong m t ph ng . Mệnh đ nào dưới đây đúng? A. N u d c ng th ng 1 d n m trong thì d song song v i . B. N u d c ng th ng 1 d không n m trong thì d song song v i . C. N u d song song v ng th ng ' d n m trong thì d song song v i . D. N u d song song v ng th ng ' d không n m trong thì d song song v i .

Chủ đề liên quan
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh

18/01/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh

Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 1 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

18/01/2022

Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 1 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

Đề thi thử Toán THPT QG 2022 lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

18/01/2022

Đề thi thử Toán THPT QG 2022 lần 1 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Tuy Hòa – Phú Yên

19/01/2022

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Tuy Hòa – Phú Yên

Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định

19/01/2022

Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định