Logo SHub
hint-header

Đề thi KSCL Toán 10 lần 1 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

Mô tả

Trang 1/6 - Mã đề thi 101 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ -2022 MÔN: Toán 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề ( 1 trang ) Mã đề 101 Câu 1: Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khẳng định nào sau đây sai ? A. 0 IA IB + = . B. 0 GA GB GC + + = . C. AB BC AC + = . D. 2 GB GC GI + = . Câu 2: Cho hàm số ( ) 1 2 3 y m x m = + + + , m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên m hàm số xác định trên đoạ n [ ] 3; 1 ? A. 1 . B. Vô số . C. 3 . D. 2 . Câu 3: Biết đồ thị hàm số y ax b = + ( ) ( ) 2;1 , 1; 2 A B . Tính T a b = + A. 2 T = − . B. 3 T = − . C. 2 T = . D. 3 T = . Câu 4: Cho tập ( ) 2 4 ; | , ; 3 x M x y x y y x + = = . Chọn khẳng định đúng A. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { } 4,12 ; 2, 8 ; 5, 7 ; 1, 3 ; 8, 4 ; 2, 0 ; 13;3 ; 7;1 M = . B. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { } 4,12 ; 2, 8 ; 5, 7 ; 1, 3 ; 8, 4 ; 2, 0 M = . C. { } 4; 2;5;1;8; 2 M = . D. ( ) ( ) ( ) { } 4,12 ; 5, 7 ; 8, 4 M = . Câu 5: Bảng biến thiên của hàm số 2 2 4 1 y x x = − + + là bảng nào sau đây? A. . B. . C. . D. . Câu 6: Cho 2 ( ) : P y ax bx c = + + qua ba điểm ( ) ( ) ( ) 1; 1 , 2; 3 , 5; 2 A B C . Tính 30 8 3 . T a b c = + + A. 4 . B. 2 . C. 1 . D. 3 . Câu 7: Cho hàm số ( ) 2 2 5 6 khi 1 1 3 khi 1 2 1 khi 1 2 m x x f x x m x x m + + > − + = = − + < − + . Biết ( ) ( ) 2 1 f f = . Tính ( ) 2 f . A. 9 . B. Không tồn tại. C. D. 15 4 . Câu 8: Hãy giả sử ; D a b là tập xác định của hàm số 2 4 4 x y x . Tính 2 2 2 S a b +∞ x y +∞ +∞ 1 2 +∞ x y +∞ +∞ 3 1 +∞ x y 3 1 +∞ x y 1 2Trang 2/6 - Mã đề thi 101 A. 10 S B. 16 S C. 12 S D. 8 S Câu 9: Cho hàm số 2 2 1 x 2 ( ) 4 1 x 2 x x khi f x x khi + < = + . Tính (2). f A. (2) 0. f = B. (2) 7 f = − . C. (2) 7 f = . D. (2) 1 f = − . Câu 10: Hàm số nào sau đây có tập xác định là ? A. 2 3 1 1 x x y x + + = + . B. 2 2 2 1 x x y x + = + . C. 2 1 x y x = . D. 2 2 4 4 x y x x = + . Câu 11: Cho { } { } 0;1; 2;3; 4;7 ; 2;3; 4;5;6 A B = = . Tập hợp \ A B bằng A. { } 0;1;7 . B. { } 1;5 . C. { } 0 . D. { } 1; 2 . Câu 12: Cho số gần đúng a = 1036528 với độ chính xác d = 200. Hãy viết số quy tròn của số a. A. 1037000. B. 1036500. C. 1036000. D. 1040000. Câu 13: Cho hai đa thức f x và g x . Xét các tập hợp | 0 A x f x , | g 0 B x x , 2 2 | 0 C x f x g x . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. \ B. C A B. . C A B C. . C A B D. \ . C B A Câu 14: Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi H là trực tâm của tam giác. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? A. 2 OH OG = B. 4 OH OG = C. 3 OH OG = D. 3 OH OG = Câu 15: Cho hàm số 2 . 3 y x x = + A. (7;51) . B. (5; 25) . C. (4;12) . D. (3; 9) . Câu 16: Tổng MN PQ RN NP QR + + + + bằng vectơ nào sau đây? A. . MR B. . PR C. . MN D. . MP Câu 17: Cho hình thoi ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai . A . AD BC = . B. BC DA = . C. AB CD = . D. AB CD = . Câu 18: Cho hàm số ( ) y f x = xác định trên tập số nguyên và nhận giá trị trong tập số nguyên thỏa mãn ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1, f f m n f m f n mn = + = + + với mọi số nguyên dương , m n . Tính ( ) 2020 f . A. 4080400 . B. 2041210 . C. 2021 . D. 2020 . Câu 19: Gọi I là trung điểm của đoạn AB . Chọn mệnh đề sai. A. 0 IA IB + = . B. IA BI = . C. IA BI BA + = . D. 0 IA BI + = . Câu 20: Parabol 2 2 2 y x x = − + + có đỉnh là A . ( ) 1; 4 I . B. ( ) 1; 1 I . C. ( ) 2; 2 I . D. ( ) 1;3 I . Câu 21: Cho hai hàm số bậc nhất ( ) 3 1 f x x = + và ( ) y g x = ( ) 9 2 g f x x = . Biết đồ thị của hàm số ( ) y g x = cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B . Diện tích tam giác OAB ( với O là gốc tọa độ) bằng A. 25 6 . B. 21 3 . C. 25 9 . D. 23 6 . Câu 22: Chọn mệnh đề sai ? A. y ax b 0 a giao trục Oy tại điểm 0; b . B. Hàm số y ax b 0 a 0 a , nghịch biến khi 0 a .

Chủ đề liên quan
Đề KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 lần 2 trường THPT Lê Lai – Thanh Hóa

16/01/2022

Đề KSCL Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 lần 2 trường THPT Lê Lai – Thanh Hóa

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

16/01/2022

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Thanh Oai – Hà Nội

16/01/2022

Đề học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Thanh Oai – Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Sơn La

16/01/2022

Đề thi học sinh giỏi Toán THCS năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Sơn La

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

17/01/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội