Logo SHub
hint-header

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Mô tả

Trang 1/6 - Mã đề 001 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - 2022 MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 12 Thời gian làm bài : 90 phút; kh (Đề có 6 trang) Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... Câu 1: Cho các số phức 2 z i = + và w 3 2 i = . Phầ n phức 2 z w + bằ ng A . 4 . B. 3 i . C. 3 . D. 8 . Câu 2: bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? A . 4 2 2 y x x = . B. 3 2 3 2 y x x = − + . C. 3 2 3 2 y x x = . D. 4 2 2 y x x = − + . Câu 3: Khối cầ u ( ) S có thể tích bằ ng 36 . Diện tích của mặt cầ u ( ) S bằ ng A . 36 . B. 20 . C. 18 . D. 24 . Câu 4: T 2 8 0 x là A . ( ] 0;3 . B. [ ] 0;3 . C. ( ] ;3 . D. [ ) 3; +∞ . Câu 5: Cho cấp số cộ ng ( ) n u có 1 1, 2 u d = = . Tính 10 u A . 10 20. u = B. 10 10. u = C. 10 19. u = D. 10 15. u = Câu 6: Tính thể tích V của khối hộp đứng có đáy là hình vuông cạnh a và độ dài cạnh bên bằ ng 2 a . A . 3 2 a . B. 3 2 3 a . C. 3 2 2 a . D. 3 2 2 a . Câu 7: Hàm số ( ) y f x = có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây ? A . ( ) 1; 1 . B. ( ) 1;1 . C. số có điểm cực tiểu là ( ) 1; 1 . D. ( ) 1;3 . Câu 8: Cho khối chóp . S ABC có diện tích đáy bằ ng 2 2a , đườ ng cao 3 SH a = . T hể tích củ a khối chóp . S ABC bằ ng Mã đề 001Trang 2/6 - Mã đề 001 A . 3 3 a . B. 3 2a . C. 3 3 2 a . D. 3 a . Câu 9: T ( ) 3 1 = y x là A . { } \ 1 . B. ( ) 1; +∞ . C. ( ) 1; +∞ . D. . Câu 10: V i a là số thực dương tùy ý, ( ) 4 2 log 2 a bằ ng A . 2 4 4 log a + . B. 2 4 log a + . C. 2 1 4 log a + . D. 2 4 4 log a . Câu 11: Cho biết ( ) d 1. b a f x x = H ( ) 2 d b a f t t bằng bao nhiêu? A . 2 . B. 1 2 . C. 1 . D. 4 . Câu 12: Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 4 2 4 9 = = + y f x x x trên đoạ n [ ] 2;3 là A . 54 . B. 201 . C. 2 . D. 9 . Câu 13: Cho hàm số ( ) f x có bảng xét dấu củ a ( ) f x như sau S của hàm số ( ) f x là A . 4. B. 0. C. 3. D. 5. Câu 14: Cho hàm số ( ) 4 2 0 y ax bx c a = + + có đồ thị n hư hình v . M nà o dưới đây là đúng? A . 0 a > ; 0 b < ; 0 c > . B. 0 a > ; 0 b > ; 0 c < . C. 0 a > ; 0 b < ; 0 c < . D. 0 a < ; 0 b > ; 0 c < . Câu 15: H nguyên hàm của hàm số ( ) x f x x e = + là: A . 2 ( ) ln 2 2 x x F x e C = + + . B. ( ) 1 x F x e C = + + . C. 2 ( ) 2 x x F x e C = + + . D. 2 ( ) 2 x x e F x C + = + . Câu 16: Cho hàm số ( ) 3cos 3 x f x x = Khẳng định nào dưới đây đúng? A . ( ) 3 3sin ln 3 x f x dx x C = − + + . B. ( ) 3 3sin ln 3 x f x dx x C = + + . C. ( ) 3 3sin ln 3 x f x dx x C = − + . D. ( ) 3 3sin ln 3 x f x dx x C = + .

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội

18/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội

Đề thi thử Toán vào 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lê Quý Đôn – Thanh Hóa

18/05/2022

Đề thi thử Toán vào 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lê Quý Đôn – Thanh Hóa

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM

18/05/2022

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình

18/05/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Nha Trang – Khánh Hòa

18/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Nha Trang – Khánh Hòa