Logo SHub
hint-header

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường iSchool – Hà Tĩnh

Mô tả

Trang 1/6 - Mã đề 002 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2020 - 2021 MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 12 11/03/2021 Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu) (Đ Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................. Câu 1: Cho một hình cầu S có bán kính R. Diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu lần lượt là A. 2 3 4 , 3 R R B. 2 3 4 4 , 3 R R C. 2 3 1 , 3 R R D. 2 3 1 4 , 3 R R Câu 2: Nếu 2 2 2 log x 5 log a 4 log b (a, b > 0) thì giá trị x bằng: A. 5a + 4b B. 4a + 5b C. 4 5 a b D. 5 4 a b Câu 3: Có 5 học sinh lớp A, 5 học sinh lớp B được xếp ngẫu nhiên vào hai dãy ghế đối diện nhau mỗi dãy 5 ghế (xếp mỗi học sinh một ghế). Tính xác suất để 2 học sinh bất kì ngồi đối diện nhau khác lớp . A. 2 2.(5!) 10! B. 5 2 .5! 10! C. 2.5! 10! D. 5! 10! Câu 4: Xét số phức z thoả mãn 10 1 2 2 i z i z .Mệnh đề nào sau đây đúng ? A. 1 3 . 2 2 z B. 3 2. 2 z C. 1 2 z D. 2. z Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số 2 1 x m y x trên 0;1 bằng 1 khi A. m = 0 B. m = -1 C. m = 1 D. m = 2 Câu 6: số phức z = 2 - 3i trên mặt phẳng Oxy là: A. (2; 3) B. (2; -3)D. (-2; 3) C. (-2; -3) Câu 7: Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;9] thỏa mãn 9 7 0 4 8, 3 f x dx f x dx . Khi đó giá trị của 4 9 0 7 P f x dx f x dx là: A. 20 P B. 5 P C. 11 P D. 9 P Câu 8: Quay hình vuông ABCD cạnh a xung quanh một cạnh. Diện tích xung quanh của hình trụ được tạo thành là A. 2 a . B. 2 2 a . C. 2 1 3 a . D. 3 2 a . Câu 9: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ? A. 4 4 . B. 5!. C. 5 5 . D. 4!. Câu 10: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn điều kiện: (2 ) 5 zi i là đường tròn có phương trình: A. 2 2 ( 1) ( 2) 25 x y . B. 2 2 ( 1) ( 2) 5 x y . Mã đề 002Trang 2/6 - Mã đề 002 C. 2 2 ( 1) ( 2) 25 x y . D. 2 2 ( 1) ( 2) 5 x y . Câu 11: Cho mặt phẳng (P): 2x –y + 2z –3 = 0. Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của (P) A. . 2; 1; 2 n B. 2; 1;2 n C. 2; 1;2 n D. 2;1;2 n Câu 12: 4 2 -2 -4 -6 -5 5 1 A. 2 1 x y x B. 1 1 x y x C. 1 x y x D. 2 1 2 1 x y x Câu 13: Tính tổng của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 3 y x x trên [1;2]? A. 1 B. 2 C. 10 D. 12 Câu 14: Cho hai hàm số f x và g x liên tục trên ; a b và thỏa mãn: 0 , ; g x f x x a b . Gọi V là thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh Ox hình phẳng H giới hạn bởi các đường: , y f x y g x , ; x a x b . Khi đó V được tính bởi công thức nào sau đây? A. b a V f x g x dx. B. 2 b a V f x g x dx . C. b 2 a V f x g x dx. D. b 2 2 a V f x g x dx. Câu 15: Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên tập xác định của nó? A. y = x 2 3 B. y = x e C. y = x 2 D. y = x 0,5 Câu 16: Cho khối nón có bán kính đáy là 3 a , chiều cao là 2 a . Thể tích V của khối nón đó là A. 2 4 V a . B. 3 6 V a . C. 3 4 V a . D. 3 18 V a . Câu 17: Hàm số 2 3 1 x y x có bao nhiêu cực trị A. 2 B. 1 C. 0 D. 3 Câu 18: Cho hàm số y f x thỏa mãn 1 (2) 2 f và 2 2 3 f x x f x với 0, f x x . Giá trị 1 f bằng A. 1 9 . B. 9. C. 1 5 . D. 1 9 . Câu 19: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 1 5 2 f x x

Chủ đề liên quan
Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường Bế Văn Đàn – Hà Nội

12/03/2021

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường Bế Văn Đàn – Hà Nội

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường Nam Trung Yên – Hà Nội

12/03/2021

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường Nam Trung Yên – Hà Nội

5 đề ôn thi giữa HK2 Toán 12 dành cho học sinh yếu – trung bình

12/03/2021

5 đề ôn thi giữa HK2 Toán 12 dành cho học sinh yếu – trung bình

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán khối 10

12/03/2021

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán khối 10

Đề thi giữa HK2 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

12/03/2021

Đề thi giữa HK2 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội