Logo SHub
hint-header

Đơn vị trự c tiếp tạo nên văn bản chính là?

Cập nhật ngày: 20-07-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản chính là?

A

Đoạn văn

B

Câu

C

Từ

D

Tiếng
Chủ đề liên quan
Đoạn văn thường do … … tạo thành.

A

TừTiếng

B

Nhiều câu

C

Văn bản
Đoạn văn bắt đầu từ chỗ … … và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

A

viết hoa lùi vào đầu dòng

B

dấu phẩy

C

dấu hỏi

D

viết tắt
Đoạn văn có thể có hoặc không có?

A

Vị ngữ

B

Chủ ngữ

C

Sự liên kết

D

Câu chủ đề
Tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của tác giả nào?

A

Huy Cận

B

Nguyễn Nhật Ánh

C

Thạch Lam

D

Ô Hen - ri
Chủ đề của văn bản “Chiếc lá cuối cùng” là gì?

A

Đề cao giá trị của tình yêu thương, sự hi sinh của những người nghệ sĩ nghèo khổ, ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống.

B

Đề cao giá trị của tình yêu thương, sự hi sinh của những người nghệ sĩ nghèo khổ, ý nghĩa của lá thường xuân trong cuộc sống.

C

Đề cao giá trị của tình yêu thương, sự hi sinh của những danh họa nổi tiếng, ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống.

D

Đề cao giá trị của tình yêu thương, ý nghĩa của niềm tin trong cuộc sống.