Logo SHub
hint-header

Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Cập nhật ngày: 23-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A

Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

B

Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

C

Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

D

Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
Chủ đề liên quan
Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A

Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B

Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C

Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D

Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
Quang phổ liên tục

A

phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B

phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C

không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D

phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục ?

A

chất khí ở áp suất thấp.

B

chất lỏng.

C

chất khí ở áp suất lớn.

D

chất rắn.
Bộ phận nào trong máy quang phổ có tác dụng làm tán sắc ánh sáng?

A

Nguồn sáng.

B

Lăng kính.

C

Ống chuẩn trực.

D

Buồng ảnh.
Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận chuyển chùm tia tới song song đơn sắc thành chùm tia ló hội tụ là

A

hệ tán sắc.

B

ống chuẩn trực.

C

lăng kính.

D

buồng tối.