Logo SHub
hint-header

Quang phổ liên tục

Cập nhật ngày: 23-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Quang phổ liên tục

A

phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B

phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C

không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D

phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Chủ đề liên quan
Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục ?

A

chất khí ở áp suất thấp.

B

chất lỏng.

C

chất khí ở áp suất lớn.

D

chất rắn.
Bộ phận nào trong máy quang phổ có tác dụng làm tán sắc ánh sáng?

A

Nguồn sáng.

B

Lăng kính.

C

Ống chuẩn trực.

D

Buồng ảnh.
Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận chuyển chùm tia tới song song đơn sắc thành chùm tia ló hội tụ là

A

hệ tán sắc.

B

ống chuẩn trực.

C

lăng kính.

D

buồng tối.
Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A

phản xạ ánh sáng.

B

khúc xạ ánh sáng.

C

tán sắc ánh sáng.

D

giao thoa ánh sáng.
Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận tạo ra chùm tia ló song song từ một chùm tia tới phân kỳ là

A

nguồn sáng cần phân tích.

B

lăng kính.

C

buồng ảnh.

D

ống chuẩn trực.