Logo SHub
hint-header

Tại sao C.Mác nói phép biện chứng của G.W.Ph.Hêghen là phép biện chứng lộn đầu xuống đất?

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Tại sao C.Mác nói phép biện chứng của G.W.Ph.Hêghen là phép biện chứng lộn đầu xuống đất?

A

Thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.

B

Thừa nhận sự tồn tại độc lập của tinh thần.

C

Thừa nhận tinh thần là sản phẩm của thế giới vật chất.

D

Thừa nhận tự nhiên, xã hội là sản phẩm của quá trình phát triển của tinh thần, của ý niệm.
Chủ đề liên quan
Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý quy luật cơ bản nào?

A

1 nguyên lý, 1 quy luật

B

2 nguyên lý, 2 quy luật

C

2 nguyên lý, 3 quy luật

D

3 nguyên lý, 3 quy luật
V.I. Lênin cho rằng: Tính….không thể tách rời tính phổ biến.

A

Hiện thực

B

Nhân quả

C

Tất nhiên

D

Đơn nhất
Không gian và thời gian

A

Không gian là hình thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là phương thức tồn tại của vật chất.

B

Không gian là phương thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất

C

Không gian và thời gian là những hình thức cơ bản của tồn tại vật chất.

D

Không gian và thời gian là những phương thức cơ bản của tồn tại vật chất.
Trường phái triết học duy vật biện chứng cho rằng

A

Cái chung tồn tại bên ngoài, độc lập hoàn toàn với cái riêng

B

Cái chung tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của nó ra bên ngoài

C

Cái riêng tồn tại bên ngoài, độc lập hoàn toàn với cái chung

D

Cái riêng tồn tại trong cái chung, thông qua cái chung mà biểu hiện sự tồn tại của nó ra bên ngoài
Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu:

A

Những sai lầm của Đảng và của những người lãnh đạo cấp cao nhất Đảng Cộng sản Liên Xô.

B

Quan niệm và vận dụng không đúng đắn về CNXH

C

Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “Diễn biến hoà bình”

D

Tất cả đều đúng