Logo SHub
hint-header

Bài tập Hình học 6 theo chủ đề

Mô tả

CHỦ ĐỀ 1: ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG. A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Điểm, đường thẳng là những hình hình học không được định nghĩa. 2. Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng. - Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. - Dùng chữ cái thường như a ; b; c ; …. Để đặt tên cho đường thẳng 3. Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ, hai đường thẳng cắt nhau cho ta hình ảnh của điểm - Dùng các chữ cái in hoa như A ; B ; C ; …. để đặt tên cho điểm. • 4. Vị trí của điểm và đường thẳng Trong hình bên: - Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A ∈ m. m A• - Điểm B không thuộc đường thằng m, kí hiệu B ∉ m. B/ CÁC DẠNG BÀI TẬP. DẠNG 1: Xác định điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng. Vẽ đường thẳng đi qua (không đi qua điểm) I/ Các ví dụ. Ví dụ 1. 1) Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại trên hình 1a. 2) Điểm N thuộc đường thẳng nào? 3) Điểm N không thuộc đường thẳng nào? Giải 1) Bốn điểm chưa có tên, dùng bốn chữ cái , chẳng hạn M, P, Q, I đặt tên cho từng điểm. Còn hai đường thẳng chưa có tên, dùng h

Chủ đề liên quan