Logo SHub
hint-header

Đề cuối học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Mô tả

Trang 1 / 36 - Mã đề 115 SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT LÊ LỢI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 11 Thời gian làm bài : 90 Phút ; ( TN+ 4 c u TL ) (Đề có 4 trang) Họ tên : ............................. ............ . ..................... Số báo danh : ........... ........ I. PH 35 c - 7, 0 Câu 1: Cho hình h p 1 1 1 1 . ABCD A B C D . Giá tr k thíc h h p thõa mãn ng th c 1 1 BA BC BB k BD + + = là : A . 1. k = B. 0. k = C. 2. k = D. 4. k = Câu 2: Trong các m nh đ sau đây, m nh đ nào là sai ? A . Hình chóp tứ giác đ uông. B. Hình chóp tứ giác đều có hình chiếu của đỉnh lên mặt đáy trùng với tâm của đáy. C. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau. D. Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bên bằng nhau. Câu 3: Cho hàm s ( ) y f x = có đ o hàm th a mãn (6) 2 f = . Giá tr c a bi u th c 6 ( ) (6) lim 6 x f x f x b ng A . 1 . 2 B. 12. C. 1 . 3 D. 2. Câu 4: Tr on g không gian, cho hai đư ng th ng a và b l n lư t có các vectơ ch phương là , u v . Bi t hai ng th ng a và b vuông góc v i nhau. M nh đ nào dư i đây ? A . . 1. u v = − B . . 0. u v = C. . 0. u v = D. . 1. u v = Câu 5: 2022 lim 2 3 n + b ng A . 1001 . B. 2022. C. + . D. 0 . Câu 6: Cho các hàm s ( ) ( ) ; u u x v v x = = có đ o hàm trên t p xác đ nh c a nó. T m nh đ sai ? A . ( ) 1 . . ( , 1). n n u n u u n n = B. ( ) . u v u v + = + C. 2 1 , ( ) 0. u u u x u u = D. ( ) , ( ) 0 2 u u u u x u = . Câu 7 : Trong các m nh đ sau đây, m nh đ nào sai ? A . lim 1 x x x = − + . B. 1 lim 0 x x = . C. 2 lim x x = + . D. 3 1 lim 0. x x = Câu 8: Cho hàm s ( ) y f x = xác đ nh trên kho ng ( ) ; a b và ( ) 0 ; x a b . Hàm s ( ) y f x = c g i là liên t c t i 0 x n u A . 0 lim ( ) . x x f x a = B. 0 lim ( ) . x x f x b = C. 0 0 lim ( ) ( ). x x f x f x = D. 0 0 lim ( ) . x x f x x = Câu 9: Cho các hàm s ( ) ( ) ; u u x v v x = = có đ o hàm trên t p xác đ nh c a nó . Có bao nhiêu công th c sai trong các công th c dư i đây: (1): ( ) . u v u v = (2): ( . ) '. '. u v u v (3): ( ) . ku k u = , k là h ng s . (4): 2 . . ( ( ) 0). u u v u v v v x v v + = Mã đề 115Trang 2 / 36 - Mã đề 115 A . 1 . B. 0. C. 2. D. 3. Câu 10: Cho đư ng th ng a không vuông góc v i m t ph ng ( ) . Có bao nhiêu m t ph ng ch a a và vuông góc v i ( ) ? A . 0. B. 2. C. 1. D. Vô số. Câu 11: o hàm c a hàm s sin 3 y x = là: A . cos 3 y x . B. 3cos 3 y x . C. y cos 3 . x D. 3cos . y x Câu 12: Cho hàm s ( ) f x th a mãn 3 lim ( ) 2 x f x = − . Tính 3 lim ( ) ? x f x x + A . 5. B. 11. C. 1. D. 6. Câu 13: o hàm c a hàm s 2022 y x = là: A . ( ) 2022 2021 2022 . x x B. ( ) 2022 2022 2022 . x x C. ( ) 2022 2022 . x x D. ( ) 2022 2023 2022 . x x Câu 14: Trong các m nh đ sau, m nh đ nào sai ? A . 2 lim n = + . B. 3 1 lim 0 n = . C. lim c c = ( c là hằng số). D. lim 0, n q q = . Câu 15: Ch n kh ng đ nh đúng trong các kh ng đ nh sau: A . ( ) 2 ( 0). x x x B. ( ) 1 ( 0). 2 x x x C. ( ) 1 ( 0). x x x D. ( ) 1 ( ). 2 x x x Câu 16: Cho hình lăng tr ng . ABC A B C . Kho ng cách gi a hai m t ph ng ( ) ABC và ( ) A B C b ng A . AB . B. AA . C. BC . D. AC . Câu 17: Kh ng đ nh nào sau đây ? A . 0 sin lim 1. x x x = B. 0 sin 3 lim 0. x x x = C. 0 sin 3 lim 1. x x x = D. 0 sin lim 0. x x x = Câu 18: o hàm c a hàm s 3 x y = là: A . 3 . 3 x x B. 1. 3 9 x C. 3. 3 x D. 1 . 3 3 x Câu 19: Cho 0 x , tìm m nh đ ? A . 2 1 1. x x B. 2 1 1 . x x C. 2 1 1 . x x D. 1 1 . x x Câu 20: Hàm s ( ) sin g x x = − là đ o hàm c a hàm s nào sau đây? A . 1 . sin y x = B. sin . y x = − C. cos y x = − . D. cos y x = . Câu 21: H s góc c a ti p tuy n c a đ th hàm s 3 2 ( ) 2 1 y f x x x = = + t i đi m 2 o x = − b ng A . 13. B. 20. C. 19. D. 28. Câu 22: Cho hàm s ( ) 2 2 ( 1) 2 f x x = + . Tính ( ) 1 ? f

Chủ đề liên quan
Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

05/05/2022

Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

Đề cuối học kì 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Huế

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT thành phố Huế

Đề cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

05/05/2022

Đề cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

Đề thi thử THPT 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Cửa Lò – Nghệ An

06/05/2022

Đề thi thử THPT 2022 môn Toán lần 2 trường THPT Cửa Lò – Nghệ An