Logo SHub
hint-header

Đề khảo sát Toán 12 lần 4 năm 2022 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

Mô tả

Trang 1/7 - Mã đề thi 122 SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG (Đề gồm: 06 trang) MÔN: TOÁN Tháng 6 năm 2022 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề 122 Họ và tên thí sinh......................................................SBD.......................................................... Câu 1: Nếu 1 2 f và 3 1 6 f x dx thì 3 f bằng A. 8. B. 4. C. 4. D. 3. Câu 2: Nghiệm của phương trình 2 1 2 8 x là A. 3 . 2 x B. 5 . 2 x C. 3. x D. 2. x Câu 3: Với a là số thực dương bất kỳ, ln 2022 ln 2021 a a bằng A. 2022 . 2021 B. 2022 ln . 2021 C. ln 2022 . ln 2021 D. ln . a Câu 4: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2 1 1 x y x là đường thẳng có phương trình A. 1. y B. 2. y C. 1. x D. 2. x Câu 5: Trong hình vẽ dưới đây, điểm M là điểm biểu diễn của số phức nào? A. 1 2 . i B. 2 . i C. 1 2 . i D. 2 . i Câu 6: Trong không gian Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm 1; 0; 2 , I bán kính 4? R A. 2 2 2 1 2 16. x y z B. 2 2 2 1 2 16. x y z C. 2 2 2 1 2 4. x y z D. 2 2 2 1 2 4. x y z Câu 7: Tập xác định của hàm số ln 2 y x là A. ; 2 . D B. \ 2 . D C. 2; . D D. . D Câu 8: Cho hình trụ có độ dài đường sinh bằng l và bán kính đáy bằng . R Diện tích toàn phần của hình trụ đã cho bằng A. 4 . Rl B. . R R l C. . Rl D. 2 . R l R Câu 9: Cho hình hộp đứng có đáy là hình vuông cạnh bằng , a 3 . a Thể tích của khối hộp đã cho bằng A. 3 9 . a B. 3 . a C. 3 3 . a D. 3 1 . 3 aTrang 2/7 - Mã đề thi 122 Câu 10: Một nguyên hàm của hàm số sin 2 3 f x x là A. 1 cos 2 . 2 3 F x x B. cos 2 . 3 F x x C. 1 cos 2 . 2 3 F x x D. cos 2 . 3 F x x Câu 11: Một cấp số nhân gồm ba số hạng, biết số hạng thứ nhất và thứ hai lần lượt là 1;3. Số hạng cuối của cấp số nhân đó bằng A. 7. B. 9. C. 9. D. 12. Câu 12: Cho hàm số bậc ba ( ) y f x có đồ thị như hình vẽ: Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm A. 1. x B. 2. x C. 2. x D. 3. x Câu 13: Trong không gian , Oxyz mặt phẳng : 2 3 5 0 x y z A. 5; 1; 2 . N B. 2; 1; 1 . Q C. 2; 2; 3 . M D. 3; 2; 4 . P Câu 14: Cho mặt cầu có bán kính 4. r Diện tích của mặt cầu đã cho bằng A. 256 . B. 256 . 3 C. 64 . D. 64 . 3 Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ ; , , O i j k cho 3 . OA i k Tọa độ điểm A là A. 3; 1; 0 . B. 1; 3; 0 . C. 3; 0; 1 . D. 1; 0; 3 . Câu 16: Biết 1 0 d 2 f x x và 5 0 d 3, f x x khi đó 5 1 2 d f x x bằng A. 10. B. 5. C. 2. D. 1. Câu 17: Cho hai số phức 1 1 2 z i và 2 3 4 . z i Số phức 1 2 . z z bằng A. 2 11 . i B. 2 11 . i C. 11 2 . i D. 11 2 . i Câu 18: 4 2 2 x y x cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng A. 2. B. 1 . 2 C. 4. D. 1. Câu 19: Trong không gian , Oxyz 1 : 2 2 3 x t d y t z t có một vectơ chỉ phương là A. 3 1; 2; 1 . u B. 4 1; 2; 3 . u C. 1 1; 2;1 . u D. 2 1; 2; 1 . u

Chủ đề liên quan
Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề tập hợp các số nguyên

28/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề tập hợp các số nguyên

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề phép nhân số nguyên

28/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề phép nhân số nguyên

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề phép cộng và phép trừ số nguyên

28/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề phép cộng và phép trừ số nguyên

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề thứ tự thực hiện phép tính

28/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề thứ tự thực hiện phép tính

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề so sánh phân số

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề so sánh phân số