Logo SHub
hint-header

Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

Mô tả

Trang 1/3 – Mã đề 101 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM ( 3 trang) KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 202 1- 2022 Môn: TOÁN Lớp 10 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 101 A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điể m) Câu 1. Cho tam thứ c b ( ) 2 6 5 f x x x = − + có b x 1 5 +∞ ( ) f x 0 + 0 M nào sau đây đúng ? A. ( ) ( ) 0, 1;5 f x x < . B. ( ) 0, f x x > . C. ( ) ( ) ( ) 0, ;1 5; f x x < + ∞ . D. ( ) ( ) ( ) 0, ;1 5; f x x > + ∞ . Câu 2. Biểu thức nào sau đây là nhị thứ c b c nh x ? A. ( ) 2 2 3 f x x x = + + . B. ( ) 10 f x = . C. ( ) 2 3 f x x y = + . D. ( ) 4 f x x = − + . Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình ( ) 5 3 1 x t t y t = + = . Ve ctơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d ? A. (5;3). u = B. (1;3). u = C. (3; 1). u = D. (5;1). u = Câu 4. Cho biểu thứ c ( ) 5 f x x = . M nào sau đây đúng? A. ( ) 0 f x < khi ( ) 5; . x +∞ B. ( ) 0 f x > khi ( ) ;5 . x C. ( ) 0 f x > khi [5; ). x + ∞ D. ( ) 0 f x < khi ( ) ;5 . x Câu 5. T S c a b 2 5 6 0 x x + là A. ( ) 2;3 . S = B. ( ) ( ) ;2 3; . S = +∞ C. [ ] 2;3 . S = D. ( ;2] [3; ) S = −∞ +∞ Câu 6. Cho đường tròn (C) có phương trìn h 2 2 ( 1) ( 3) 5 x y + + = . Phương trình tiếp tuyế n c a (C) tại điểm (0;1) M là A. 2 2 0 x y + = . B. 4 4 0. x y + = C. 2 0 y + = . D. 4 0. y = Câu 7. Cho x là một góc lượng giác bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai ? A. 2 cos 2 2cos 1. x x = B. 2 cos 2 1 2sin . x x = C. 2 2 cos 2 cos sin . x x x = D. cos 2 2sin .cos . x x x = Câu 8. Giá trị 1 x = là nghiệm củ a b A. 2 0. x + > B. 3 5 0. x C. 3 2. x + < D. 2 0. 1 x x > Trang 2/3 – Mã đề 101 Câu 9 . Cho là một góc lượng giác bất kỳ, mệnh đề nào sau đây đúng? A. cos sin . 2 = B. tan tan . 2 = − C. sin sin . 2 = D. cos cos . 2 = Câu 10. Trên đường tròn lượng giác gố c A , điểm cuối của cung có số 6 thuộc góc phần tư thứ mấy? A. (III). B. (IV). C. (II). D. (I). Câu 11. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 3 0 x + A. ( ;3) S = −∞ . B. ( ; 3) S = −∞ − . C. ( ;3] S = −∞ . D. ( ; 3] S = −∞ − . Câu 12. B a nh thứ c b c nh x 2 +∞ ( ) f x + 0 A. ( ) 8 4 . f x x = B. ( ) 2 4. f x x = C. ( ) 2. f x x = − D. ( ) 2 4 . f x x = Câu 13. a b 1 0 x y + > ? A. ( 4;3). Q B. (2;3). M C. (1;0). P D. ( 1;2). N Câu 14. Cho là một góc lượng giác thỏa mãn tan 2, với 2 < < . Tính cos ? A. 5 cos 5 B. 5 cos . 5 = C. 1 cos 5 = D. 1 cos 5 Câu 15. Cho tam giác ABC có , , BC a CA b AB c = = = . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. 2 2 2 cos . b a c ac B = + B. 2 2 2 2 cos . b a c ac B = + C. 2 2 2 cos . b a c ac B = + + D. 2 2 2 2 cos . b a c ac B = + + Câu 16. Cho tam giác ABC có góc 0 30 B = , 0 135 A = và 12 AC cm = . Tính BC . A. 24 2 . BC cm = B. 12 2 . BC cm = C. 3 2 . BC cm = D. 6 2 . BC cm = Câu 17. T a h b 3 0 1 2 11 x x + > + b ng A. 9. B. 7. C. 12. D. 15. Câu 18. Cho 1 sin 3 2 = < < và 3 cos 0 5 2 = < < , khi đó giá trị c a ( ) cos b ng

Chủ đề liên quan
Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

17/05/2022

Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội

18/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Sơn Tây – Hà Nội

Đề thi thử Toán vào 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lê Quý Đôn – Thanh Hóa

18/05/2022

Đề thi thử Toán vào 10 lần 1 năm 2022 – 2023 trường Lê Quý Đôn – Thanh Hóa

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM

18/05/2022

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình

18/05/2022

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình