Logo SHub
hint-header

Đề thi GK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

Mô tả

sO GIAO DUC VA DAO TiO TP HO CHI MINH TRIX%NG THPT NANG KHIEU TDTT H.BC 1W CHINH THU'C 4mtiN 1C PO 1HO6 HAHG HIEU,TDTT NIN9 TRA GIcrA HQC lUll— NAM HQC 2020 - 2021 MON TOAN HQC - KHOI 10 ThM gian lam bài: 60 phñt Cãu 1: (1 du tam thüc ba.c hai sau: f(x) = - 7x + 6 Câu 2: (1 dim): Cho bt phirmig trInh sau: 2x + 3y - 5 <0 Hôi cp s (x, y) = (2; 1) có phãi là nghim cüa bt phucmg trInh trên hay không? VI sao? Câu 3: (2 dim) Giãi các b.t phi.rcmg trinh sau: a)(x-2)(2x2 +6x-8) ~ 0; b) Ix+1I < I3x— if. Can 4: (1,5 dim) Giái b.t phumig trInh sau: 2x-5 1 x2 - 6x - 7 - 3 Can 5: (2,0 dim) Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 10cm, A = 1200 a) TInh d dài cnh BC; b) huh d dài ducing cao AH (ththng cao xud'tphát tir A). Cau 6: (1.5 diem) a) Vit phuwng trInh tham sé cüa di.thng thng d1 qua dim A(12; 31) và có vectcc chi phuongfl= (9;-5). b) Vit phuang tririh tang quát cüa duing thAng d2 qua dMm M(0; 4) và \ruông góc vói c1umg thAng L: 7x - 5y + 3 = 0. Câu 7: (1 dim) Cho phucing trinh (m - 2)x2 + 2(2m - 3)x + 5m - 6 = 0. Xác djnh cac giá trj cUa tham s m d phucing trInh Co hai nghim phân bit x1, x2 thOa man: x1 + x1x2 + x2 ~ 0. Het Ho ten HS: S báo danh: Lop:TRLS NAN KHI 9NK sO GIAO DVC vA DAO TO TP. HCM TRUNl!L4NG KIIIEU TDTT H.BC DAP AN CHINH THUC JR L1N U LM C FtOThO6 fH KHU roll H Cf1A?H Thànhphô' H Chi Minh, ngày 08 tháng 3 nàm 2021 BAP AN BE KIEM TRA GICI'A HQC Ku! MON: TOAN 10- NAM HOC: 2020 - 2021 Can Báp an Diem Cãul Xét dâu tam thfrc bc hal san: f(x) - 7x + 6 1 dim Cho Bang x2 - 7x + 6 = 0 Ix = 6 xét du: 0,25 05 0,25 1 6 +00 f(x) + 0 - 0 + V.y f(x) > 0 trên (—co; 1), (6; +cx) f(x)< 0trên(1;6) f(x)=okhix=1,x=6 Cau 2 Cho bat phirong trInh sau: 2x + 3y - 5 <0 Hôi cap s (x, y) = (2; 1) có phãi là nghim cüa bt phtro'ng trinh trên hay không? 1 diem Thay (x, y) (2; 1) vào bt phixcing trInh: 2.2+3.1-5<0 2 < 0 (Sai) Vây (x, y) = (2; 1) không là nghirn cUa phirong trInh 0,25 0,25 0,25 0,25 Can 3 Giãi các bat phirong trInh sau: a) (x - 2)(2x2 + 6x b) Ix + ii < I3x - 2 diem a)(x-2)(2x2 +6x-8)~0 Cho

Chủ đề liên quan
Đề thi giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

21/03/2021

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh

21/03/2021

Đề thi học sinh giỏi cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 9 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng

21/03/2021

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Toán 9 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

21/03/2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

Đề thi HSG huyện Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

21/03/2021

Đề thi HSG huyện Toán 6 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang