Logo SHub
hint-header

Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Phép siêu hình đẩy lùi được ……… nhưng chính nó lại bị phép biện chứng hiện đại phủ định”.

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Phép siêu hình đẩy lùi được ……… nhưng chính nó lại bị phép biện chứng hiện đại phủ định”.

A

Chủ nghĩa duy tâm.

B

Chủ nghĩa duy vật.

C

Phép biện chứng cổ đại.

D

Phép biện chứng duy tâm.
Chủ đề liên quan
Tại sao C.Mác nói phép biện chứng của G.W.Ph.Hêghen là phép biện chứng lộn đầu xuống đất?

A

Thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.

B

Thừa nhận sự tồn tại độc lập của tinh thần.

C

Thừa nhận tinh thần là sản phẩm của thế giới vật chất.

D

Thừa nhận tự nhiên, xã hội là sản phẩm của quá trình phát triển của tinh thần, của ý niệm.
Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý quy luật cơ bản nào?

A

1 nguyên lý, 1 quy luật

B

2 nguyên lý, 2 quy luật

C

2 nguyên lý, 3 quy luật

D

3 nguyên lý, 3 quy luật
V.I. Lênin cho rằng: Tính….không thể tách rời tính phổ biến.

A

Hiện thực

B

Nhân quả

C

Tất nhiên

D

Đơn nhất
Không gian và thời gian

A

Không gian là hình thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là phương thức tồn tại của vật chất.

B

Không gian là phương thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất

C

Không gian và thời gian là những hình thức cơ bản của tồn tại vật chất.

D

Không gian và thời gian là những phương thức cơ bản của tồn tại vật chất.
Trường phái triết học duy vật biện chứng cho rằng

A

Cái chung tồn tại bên ngoài, độc lập hoàn toàn với cái riêng

B

Cái chung tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của nó ra bên ngoài

C

Cái riêng tồn tại bên ngoài, độc lập hoàn toàn với cái chung

D

Cái riêng tồn tại trong cái chung, thông qua cái chung mà biểu hiện sự tồn tại của nó ra bên ngoài