Logo SHub
hint-header

Bồi dưỡng năng lực và phát triển tư duy học môn Toán 8

Mô tả

Toán Họa 1 [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MÔN TOÁN 8 1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Quy tắc: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích của chúng lại với nhau. II. HƯỚNG DẪN MẪU 4x 2x . 4x 3 2x 5 2x .4x 3 2x . 2x 2x .5 4 2x 5 .2x 4x 3 .2x 2x .2x 5.2x 3 8x 4 4x 2 10x 2 8x 4x 10x Khi thành thạo: 3 A. B C A.B A.C 3 2x . 4x 2x 5 2x .4x 2x .2x 2x .5 A. B C D A.B A.C A.D 8x 4 4x 2 10x III. BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: [CB - Rèn kỹ năng nhân] a) 2xy 2 . x 3y 2x 2y 2 5xy 3 b) 2x . x 3 – 3x 2 – x 1 c) 3x 2 2x 3 – x 5 2 1 1 d) 10x 3 y z . xy 5 3 2 4 e) 3x 2y – 6xy 9x . xy 3 f) 4xy 3y – 5x .x 2y Bài 2: Thực hiện các phép tính sau: [Rèn kỹ năng nhân và cộng trừ đa thức] a) 5x 2 3x x 2 c) 3x 2y. 2x 2 – y b) 3x x 5 5x x 7 d) 3x 2 . 2y – 1 – 2x 2 . 5y – 3 – 2x . x – 1 e

Chủ đề liên quan