Logo SHub
hint-header

Đề KSCL Toán 11 thi tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Mô tả

Trang 1/4 - Mã đề thi 146 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC (Đề thi có 04 trang) - LẦN 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 146 Câu 1: Cho các số thực dương , . a b Khi đó tập nghiệm của bất phương trình 0 ax b + > là A. ; a b +∞ B. ; b a +∞ C. ; b a +∞  D. ; b a +∞ Câu 2: Tập xác định của hàm số tan y x = bằng A. { } \ k k B. \ 2 2 k k + C. 2 k k + D. \ 2 k k + Câu 3: Gieo hai con súc sắc cân đối đồng chất (khả năng xuất hiện các mặt là như nhau). Khi đó số phần tử của không gian mẫu bằng A. 37 B. 12 C. 6 D. 36 Câu 4: Cho hàm số ( ) y f x = liên tục và biến trên [ ] 2021; 2022 . Giả sử ( ) ( ) 2021 4, 2022 5 f f = − = . Khi đó số nghiệm thực của phương trình ( ) 0 f x = trên [ ] 2021; 2022 bằng A. 2 B. 1 C. 0 D. 3 Câu 5: Trong không gian cho hai mặt phẳng ( ) ( ) , P Q . Giả sử , a b là hai đường thẳng lần lượt vuông góc với ( ) ( ) , P Q và ( ) 0 , 60 a b = . Khi đó góc giữa hai mặt phẳng ( ) ( ) , P Q bằng A. 0 60 B. 0 30 C. 0 90 D. 0 120 Câu 6: Cho tứ diện ABCD có , M N lần lượt là trung điểm của , . AB CD Khi đó A. 2 MN AD BC = + B. 2 MN AD CB = + C. 2 MN DA CB = + D. 2 MN CA BD = + Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm M thỏa mãn 5 4 OM j i = M bằng A. ( ) 4;5 B. ( ) 5; 4 C. ( ) 4;5 D. ( ) 4; 5 Câu 8: Cho cấp số cộng có số hạng đầu tiên 1 u và công sai d . Khi đó tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng A. ( ) 1 2 n n u u B. ( ) 1 n n u u + C. ( ) ( ) 1 1 2 n u n d + D. ( ) ( ) 1 2 1 2 n u n d + Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ, cho elip ( ) 2 2 : 1 9 4 x y E + = . Giả sử ( ) M E và 1 2 , F F là hai tiêu điểm của elip ( ) E . Khi đó 1 2 MF MF + bằng A. 3 B. 4 C. 2 5 D. 6 Câu 10: Cho hàm số ( ) y f x = có đạo hàm trên . Khi đó đẳng thức nào sau đây là đúng A. ( ) ( ) ' df x f x x = B. ( ) ( ) ' df x f x = C. ( ) ( ) ' df x f x x = + ∆ D. ( ) ( ) df x f x x = Câu 11: Cho hàm số ( ) y f x = có đạo hàm cấp hai trên . A. ( ) ( ) ( ) '' ' ' f x f x = B. ( ) ( ) '' 2 ' f x f x = C. ( ) ( ) ( ) 2 '' ' f x f x = D. ( ) ( ) '' 2 f x f x = Câu 12: Trong không gian, nếu mặt phẳng ( ) P chứa hai đường thẳng , a b cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng ( ) Q thì hai mặt phẳng ( ) P và ( ) Q A. vuông góc B. cắt nhau C. trùng nhau D. song songTrang 2/4 - Mã đề thi 146 Câu 13: Số các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử ( ) 1 k n là A. ( ) ! ! ! n k n k B. ! n C. ! ! n k D. ( )( ) ( ) 1 2 ... 1 n n n n k + Câu 14: Nếu q là hằng số thuộc 1 1 ; 2 4 thì ( ) lim 1 n q bằng A. 1 q B. 1 C. 2 D. 0 Câu 15: Cho hàm số ( ) y f x = xác trên khoảng ( ) 2;3 và ( ) 1 lim 2022 x f x = . Khi ( ) 1 lim 2022 x f x = bằng A. 2022 B. 2022 C. 2021 D. 1 2022 Câu 16: Tập hợp các giá trị của tham số m 2 2 0 x x m > có nghiệm đúng với mọi [ ] 1; 2 x là A. [ ] 3;1 B. ( ) 3;1 C. ( ) ; 3 D. ( ] ; 3 Câu 17: tan y x = trên ; 2 2 bằng A. 2 1 sin x B. cot x C. 2 1 cos x D. 2 1 cos x Câu 18: Phương trình đường tròn tâm ( ) 2;1 I và đi qua điểm ( ) 1;3 A là A. 2 2 4 2 8 0 x y x y + + = B. ( ) ( ) 2 2 2 1 13 x y + = C. ( ) ( ) 2 2 2 1 12 x y + + = D. 2 2 4 2 8 0 x y x y + = Câu 19: Cho hình hộp chữ nhật . ' ' ' ' ABCD A B C D c 6, ' 10 AB C D = = . Khi đó khoảng cách giữa hai AC và ' ' B D bằng A. 136 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 20: ( ) ( ) 2 2 1 3 y m x m x = + có bề lõm quay lên phía trên khi A. 1 m > B. 2 m C. 2 m > D. 2 m < Câu 21: Cho tam thức bậc hai ( ) 2 f x ax bx c = + + thỏa mãn 2 4 , 0 b ac c < > . Khi đó A. ( ) 2022 0 f > B. ( ) 2022 0 f C. ( ) 2022 0 f < D. ( ) 2022 0 f Câu 22: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng với mọi số thực , a b A. a b a b B. a b a b + > + C. a b a b < < D. a b a b Câu 23: Giả sử phép thử T có không gian mẫu là một tập hữu hạn và các kết quả của T là đồng khả năng. Nếu A là biến cố liên quan đến phép thử T thì xác suất của biến cố A bằng A. ( ) ( ) n A n B. ( ) ( ) n A n C. ( ) ( ) 1 n A n D. ( ) ( ) n n A Câu 24: Cho , a b là các số thực bất kì. Khi đó ( ) cos a b bằng A. cos sin sin cos a b a b + B. cos cos sin sin a b a b C. cos cos a b D. cos cos sin sin a b a b + Câu 25: Cho cấp số nhân ( ) 1 4 2 : 2, . 27 n u u u = = − Khi đó 1 2 3 ... u u u + + + bằng A. 3 2 B. 3 C. 3 4 D. 3 2

Chủ đề liên quan
Một số bài toán cực trị trong hình học giải tích không gian

19/05/2022

Một số bài toán cực trị trong hình học giải tích không gian

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội

19/05/2022

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội

Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

19/05/2022

Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai

19/05/2022

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 trường chuyên Hùng Vương – Gia Lai

Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

19/05/2022

Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam