Logo SHub
hint-header

Đề thi GK2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

Mô tả

(6x - 1 khix~3 f(x)= x-3 taix0 = 3 8 sO GIAO DVC vA DAO TO TP HO cHi MINH TRUNG THPT NANG KHIEU TDTT H.BC BE CHINH THIJ'C TR1f IRUNG C 0 flIONG HANG kHEU 1011 B(NHC, M TRA GIffA HQC Kill— NAM HOC 2020 - 2021 MON TOAN - KHOI 11 Thôi gian lam bài: 60 phüt Câu 1: - i Cho cAp s nhân (un) thôamän u1 = 16, q = 3. TIm u4, S5. Câu 2: (2,0 dim) TIm giài han cüa dy s sau: iOn3 - 5n2 + 3n - 15 a) Urn 4n3 + 571 - 7 b) 1im(4n2 + ii - 1 + Vfl + 2n2 - 3n + 2) Câu 2: (2,0 di&n) 11th giOi han cüa các ham so sau: a) Urn (3x2 + 5x + 1) x-'-4 x3 - - 3x + 2 Câu 3: (1,0 dim) Xác djnh tInh lien t1ic cüa ham s b) jim x-2 2x2 -3x-2 20 khix=3 Câu 4: (1,0 diem) Tim a d ham s - 49 f(x)= khix*-7 liêntuctaix0=-7 x7 2a - 10 khix = Câu 5: (3,0 dim) Cho hIth chop S.ABC có dày ABC là tam giác vuông tai B, SA I (ABC). Bit AB = a,BC as/,SA = a. a) Chng mith BC I (SAB). b) G9i H là hInh chMuvuông goc cüa A len SB. Chi.Irng rninh (AHC) I (SBC). c) TInh góc giüa duvng thng SB và mt phAng (SAC). ...Het... HQ ten HS S báo danh ... LOpThành ph H ChI Minh, ngày 08 tháng 3 nàm 2021 DAP AN DE MEM TRA GIU'A HQC Ku! MON: TOAN 11- NAM HOC: 2020 - 2021 TBJOHU TRÜG C PFi 1tC NAHG KWEU OTT IR Lifi - 6FCP NAN6 XHIE sO GIAO DI)C VA DAO TiO TP. HCM TRI1NG THPT NANG KHIEU TDTT H.BC Cau U1F15/ - Si Dáp an Dim Cho cp s n1n (un) thôa man u1 = 16, q = 3. Tim u4, S 1 dim +TIm U4: u4 =u1.q3 0.25 Câul = 16.3 = 432 0.25 (10 +TImS5 diem) u 1 (1 (1—q) 0.25 16(1 — 35) 1936 0.25 = = 1-3 TIm cãc giói hn sau: 2 dim iOn3 — 5n2 + 3n — 15 urn a) 4n3 + 5n — 7 10 5 3 15 0.5 urn = 5 7 4+ 10 — 0 + 0 — 0 = 0.25 4+0-0 5 2 0.25 Can 2 (2,0 diem) b)li rn (I4n2 + n — 1 + Vn + 2n2 — 3n + 2) Taco: 0.25 4n2+n-1-4n2 +) lim(i14n2 +n-1-2n=1im / V4n2+n_1+2n ni 1 1 =lim - =lim = , 14fl2+fl_1+2fl I44---+2 " N n3 +2n2 +) Iim(n3 + 2n2 — n) = urn 3(n3+2n2)2+Vn3+2n2.n+n2 2n2 2 2 =lim =lim = 3 /(n3 +2n 2)2+3\In3+2n2.n+n2 /(1+)2+ i; - + 0.25 N ' ==1im (J4n2 +n 1+ Jfl3 +2n2 _3n+2) lim(V4n2 + n — 1 — 2n) + 1im(Jn3 + 2n2 — n) + 2 0.25

Chủ đề liên quan
Đề thi giữa kỳ 2 Toán 8 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

21/03/2021

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 8 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

Đề thi GK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

21/03/2021

Đề thi GK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

21/03/2021

Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

Đề KSCL môn Toán học sinh lớp 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ

21/03/2021

Đề KSCL môn Toán học sinh lớp 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi GK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

21/03/2021

Đề thi GK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM