Logo SHub
hint-header

Đề thi GK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

Mô tả

BE KIEM TRA CIlIA HQC K! II— NAM HQC 2020 MON TOAN HOC KilO! 12 ThOi gian lam bài : 60 phñt 8 câu, 07 diem; môi culu 0,25 diem) MADE 121 ( TRUUN NANG X1IEU,TDTT Phãn I. TRACth. Li sO GIAO DIJC VA DAO TO TP HO CHI MINI-I TRU'O'NG THPT NANG KHIEU TDTT H.BC E CHINH THU'C Câu 1: Cho mt cAu (S) có phirang trInh (S): (x — 3)2 + (y — 1) 2 + (z + 2) 2 = 9. Tça d tam I cUa (S) là: A. 1(3,1,2) B. 1(3, —1,2) C. 1(-3, —1,2) D. 1(3,1, —2) Câu 2: Mt nguyen ham cüa ham s f(x) eX — 3 là: A. F(x) = e x B. F(x)= e x_3 C. F(x)= e x_3x D. F( x)=3x _ e x Câu 3 : Cho mt phng (P) qua A(1, —2,0) và cO vectci pháp tuyn i = ( 5,3,1). Phuiimg trInh cUa (P) là: A. 5(x -1)+3(y-2)+z=0 B. 5(x-1)+3(y-2)+oz=0 C. 5(x -1)+3(y+2)+z=0 D. 5(x-1)+3(y+2)+0z=0 Cãu 4: Trong không gian vO'i h tnic t9a d Oxyz, cho hai diem A(2,0, —3), B(4,2, trung dim I cüa AB là: A. /(3,1, B. 1(-1, —1, —1) C. 1(1,1,1) D. 1(3, Câu 5: Giá trj cüa tIch phân I = dx là: A.2 B.4 C.6 D.8 Cãu 6: Cho j1 f(x)dx = —2 và i: f(x)dx = 5. Giá tn cña tIch phân J f(x)dx là: A.1 B.4 C.2 D.3 Câu 7: Cho I f(x 2 + i) .2xdx. Khi di bin bang cách dt t = x 2 + 1 thi I tr thành: A. f B. f C. ft4dt D. f Câu 8: Cho hinh phng (H): (C):y = f(x) Ox x=a x=b v&i a < b. Cong thirc tInh din tIch cUa (H) là: A. B. = = 1/4 Ma d 121C. s= dx D. S=ff(x)dx Câu 9: Cho f(x) và g(x) là các ham s lien tuc, có nguyen ham trên [a,bJ. Phát biu nào sau dày dung: A. f{f(x).g(x)]dx = ff(x)dxjg(x)dx ff(x)dx ~ 0 flf(x)Idx = b b b f [f(x) + g(x)Jdx = f f(x)dx + f a a a Cãu 10: Ktquãcña 1 = j'i xdx là: x 2 -1 A. J= . InIx2 _1J+c B. I=_.lnIx2_1I+C C. I=Inlx2- 1I+C D. J=ln(x2 -1)+C Câu 11: Cho ham s F(x) là mt nguyen ham cüa ham s f(x) = 2x + 1 và F(1) = 6. Khi dO: A. F(x)=x 2 +x-4 B. F(x)=x 2 —x-4 C. F(x)=x 2 —x+4 D. F(x)=x 2 +x+4 Câu 12: Cho mt cu (S) CO phuang trinh (S): x2 + y2 + z 2 - 4x - 2y + 4z = 0. Ban kInh cña (S) là: A. R=1 B. R=2 C. R=3 D. R=4 Câu 13: Cho jdx = 2, vOi m làsthirc1ânho'n 1. Giátri ct1am là: A. e B. 3e C. 2e D. 4e Cãu 14: KtquãciaJ = f x. e xd x la: A. J= e x.(x +1)+C B. C. J=2ex. (x _1)+C D. J__2ex.(x i1)+C CIu 15: Trong không gian vài h triic tpa d Oxyz, cho vecto = (3,0, vuông góc vOi vectcY = (1,4, —6), vOi m là tham s thixc. Giá tn cüa m là: B. C. D. A. 1 2 B.2 C. 1 2 D.-2 Cãu 16: Cho mt phng (P): x + 2y - 2z + 16 = 0 Va diem A(1,1, A dn (P) 2/4Mãdê 121

Chủ đề liên quan
Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

21/03/2021

Đề thi HSG huyện Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Lục Ngạn – Bắc Giang

Đề KSCL môn Toán học sinh lớp 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ

21/03/2021

Đề KSCL môn Toán học sinh lớp 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi GK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

21/03/2021

Đề thi GK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh – TP HCM

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

21/03/2021

Đề thi giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2020 – 2021 trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh

21/03/2021

Đề thi học sinh giỏi cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường chuyên Bắc Ninh