Logo SHub
hint-header

Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 2 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng

Mô tả

Trang 1/6 SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT QUỐC TUẤN - NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 90 Phút ; ( ) (Đề có 6 trang) Họ tên : .......................................... ....... .............. Số báo danh : ........... ........ Câu 1: Di n tích c a m t m t c u b ng 32 . Tính bán kính m t c A. 2 2 r B. 8 r C. 4 r D. 2 r Câu 2: Phương trình 2 1 2 32 x có nghi m là A. 3 . 2 x B. 5 . 2 x C. 3. x D. 2. x Câu 3: Th tích c a kh i chóp có chi u cao b ng h và di ng B là A. 1 6 V Bh B. V Bh C. 1 3 V Bh D. 1 2 V Bh Câu 4: Cho , a , b , x y là các s th , a , b y khác 1. M nào sau đây đúng? A. log log log . a a a x y x y B. log log . a a x x y y C. log .log log . b a b a x x D. log log . log a a a x x y y Câu 5: Kh ? A. 2 2. ! n C n B. 2 ! 2! n n C C. 2 ! ( 2)! n n C n D. 2 ! 2!( 2)! n n C n Câu 6: Rút g n bi u th c 1 6 3 . P x x v i 0. x A. 2 . P x B. . P x C. 1 9 . P x D. 1 3 . P x Câu 7: th c a hàm s 3 2 3 2 1 y x x x n u: A. ( 1; 1) B. (0;1) C. (1; 1) D. (2;1) Câu 8: Trong không gian Oxyz, m t ph ng ( P ) : 3 8 20 0 x z , véc tơ nào dưới đây là một véc tơ pháp tuy n c a m t ph ng ( P) A. (3; 8;0) n B. (3;8;0) n C. (3; 8; 20) n D. ( 3;0;8) n Câu 9: Cho hàm s ( ) y f x có b ng xét d S m c c tr c a hàm s A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 10: Ti m c n ngang c th hàm s 3 2 2 1 x y x là đườ ng th Mã đề 134Trang 2/6 A. 3 2 y B. 2 y C. 3 y D. 1 2 y Câu 11: Trong không gian v i h tr c to Oxyz, tìm to tâm I và bán kính R c a m t c u 2 2 2 ( 1) ( 2) ( 4) 20 x y z A. ( 1; 2; 4), R 5 2 I B. (1; 2; 4), R 2 5 I C. ( 1; 2; 4), R 2 5 I D. (1; 2; 4), R 20 I Câu 12: Cho kh có di ng 2 và độ dài chi u cao b ng 3 . Th tích kh cho là A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 Câu 13: Cho s ph c 3 4 z i , ph n o c a s ph c z là: A. 4 i B. 3 C. 4 D. 4 Câu 14: Th tích c a kh r và chi u cao h là? A. 2 1 2 V r h B. 2 3 V r h C. 2 1 3 V r h D. 3 1 3 V r h Câu 15: Gi i b 2 log 3 1 3. x A. 3. x B. 3. x C. 1 3. 3 x D. 10 . 3 x Câu 16: Trong không gian v i h tr c to Oxyz, cho đườ ng th ng d : 0 3 x y t z t . Véc tơ nào dưới đây là m phương của đườ ng th ng d ? A. (0; 0;3) u B. (0;1; 1) u C. (0;1;3) u D. (1;0; 1) u Câu 17: Trên m t ph ng t m bi u di n s ph c 4 3 i có t là A. 3; 4 B. 3;4 C. 3;4 D. 4;3 Câu 18: Hàm s nào dưới đây có đồ th như đườ ng cong trong hình v ? A. 2 3 1 y x x B. 4 2 3 1 y x x C. 3 2 3 1 y x x D. 2 1 1 x y x Câu 19: Cho hình l . ABCD A B C D . Tính s gi ng th ng BC và B D A. 90 B. 45 C. 30 D. 60 Câu 20: Tìm t nh D c a hàm s 2 2 log 2 3 y x x . A. 1;3 D . B. ; 1 3; D . O x y

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn giải toán VDC trong các đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán

25/05/2022

Hướng dẫn giải toán VDC trong các đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán

Đề thi thử Toán lần 3 vào lớp 10 năm 2022 phòng GD&ĐT Thái Hòa – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán lần 3 vào lớp 10 năm 2022 phòng GD&ĐT Thái Hòa – Nghệ An

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương

25/05/2022

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng

25/05/2022

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Hải Phòng