Logo SHub
hint-header

Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Cập nhật ngày: 14-04-2023


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A

Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự.

B

Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc.

C

Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới.

D

Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe, chiến tranh lạnh bao trùm thế giới
Chủ đề liên quan
Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

A

Đa cực một trung tâm.

B

Đơn cực do Mĩ đứng đầu.

C

Đa cực nhiều trung tâm.

D

Một cực nhiều trung tâm.
Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A

trật tự đa cực.

B

trật tự Vécxai-Oasinhton.

C

trật tự một cực do Mỹ đứng đầu.

D

trật tự hai cực Ianta.
Sau "Chiến tranh lạnh", dưới tác động của cách mạng khoa học- kĩ thuật, hầu hết các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với việc.

A

Lấy quân sự làm trọng điểm

B

Lấy chính trị làm trọng điểm

C

Lấy kinh tế làm trọng điểm.

D

Lấy văn hoá, giáo dục làm trọng điểm
Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A

Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B

Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học-công nghệ.

C

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

D

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới sự ra đời của xu thế toàn cầu hóa?

A

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

B

Hệ quả cách mạng khoa học, công nghệ

C

Chính sách đối ngoại cởi mở của Mĩ

D

Kinh tế các nước phát triển