Logo SHub
hint-header

Thuyết Khả tri

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Thuyết Khả tri

A

khẳng định khả năng nhận thức của con người

B

phủ nhận khả năng nhận thức của con người

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Chủ đề liên quan
Nguồn gốc ra đời của CNDT? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A

Do cả ba nguyên nhân trên.

B

Sự tuyệt đối hóa vai trò của ý thức.

C

Tuyệt đối hóa vai trò của lao động trí óc và của giai cấp thống trị.

D

Xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức mang tính biện chứng của con người.
Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Phép siêu hình đẩy lùi được ……… nhưng chính nó lại bị phép biện chứng hiện đại phủ định”.

A

Chủ nghĩa duy tâm.

B

Chủ nghĩa duy vật.

C

Phép biện chứng cổ đại.

D

Phép biện chứng duy tâm.
Tại sao C.Mác nói phép biện chứng của G.W.Ph.Hêghen là phép biện chứng lộn đầu xuống đất?

A

Thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất.

B

Thừa nhận sự tồn tại độc lập của tinh thần.

C

Thừa nhận tinh thần là sản phẩm của thế giới vật chất.

D

Thừa nhận tự nhiên, xã hội là sản phẩm của quá trình phát triển của tinh thần, của ý niệm.
Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý quy luật cơ bản nào?

A

1 nguyên lý, 1 quy luật

B

2 nguyên lý, 2 quy luật

C

2 nguyên lý, 3 quy luật

D

3 nguyên lý, 3 quy luật
V.I. Lênin cho rằng: Tính….không thể tách rời tính phổ biến.

A

Hiện thực

B

Nhân quả

C

Tất nhiên

D

Đơn nhất