Logo SHub
hint-header

Bài giảng hai đường thẳng song song

Mô tả

BÀI GIẢNG HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Mục tiêu Kiến thức + Nhận biết được hai đường thẳng song song với nhau + Trình bày được tính chất về mối quan hệ giữa giao tuyến của hai mặt phẳng và quan hệ song song Kĩ năng + Chứng minh được hai đường thẳng song song với nhau + Biết cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng dựa vào quan hệ song song Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian Hai đường thẳng a và b cắt nhau khi chúng có một điểm chung. Lưu ý: Hai đường thẳng cắt nhau sẽ cùng nằm trên a b M một mặt phẳng Hai đường thẳng a và b trùng nhau khi chúng có vô số điểm chung ab Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi chúng cùng thuộc một mặt phẳng và không có điểm chung. a, b a // b a b Ø Hai đường thẳng a và b chéo nhau khi chúng không cùng một mặt phẳng 2. Tính chất a) Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Cho M a a đi qua

Chủ đề liên quan