Logo SHub
hint-header

Đề đánh giá chất lượng Toán 12 năm 2021 – 2022 trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa

Mô tả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mã đề thi: 101 (Đề gồm 5 trang) KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2021 - 2022 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 1. Cho hàm số đa thức bậc ba y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A Hàm số f ( x ) ( 0; + ) . B Hàm số f ( x ) nghịch biến trên ( 2; 1 ) . C Hàm số f ( x ) ( 1; + ) . D Hàm số f ( x ) nghịch biến trên ( ; 2 ) . Câu 2. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau x f ( x ) 1 2 3 4 + 0 + 0 + 0 0 + Số điểm cực trị của hàm số đã cho là: A 4 . B 2 . C 3 . D 1 . Câu 3. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là sai? A min [ 0;2 ] f ( x ) = 2 . B min [ 2;0 ] f ( x ) = 4 . C max [ 2; 0 ] f ( x ) = 4 . D max [ 2; 0 ] f ( x ) = 2 . Câu 4. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình vẽ bên? A y = x + 1 x 1 . B y = x 2 + 1 x 1 . C y = x 4 + 2 x 2 1 . D y = x 3 3 x + 2 . Câu 5. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2 x + 1 x 1 là A y = 1 . B y = 1 2 . C y = 2 . D y = 1 . Câu 6. Tập xác định của hàm số y = x 2021 2022 là A [ 0; + ) . B ( ; 0 ) . C ( 0; + ) . D R . Câu 7. Với a là số thực dương tùy ý, log 3 ( 3 a ) bằng A 1 + log 3 a . B 1 log 3 a . C 1 log 3 a . D 3 log 3 a . KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC http://tuyensinh.hdu.edu.vn/ Trang 1/5 - Mã đề thi 101Câu 8. Trên tập R , đạo hàm của hàm số y = 7 x là A y = x 7 x 1 . B y = 7 x . ln 7 . C y = 7 x . D y = 7 x ln 7 . Câu 9. Nghiệm của phương trình log 2 ( x 1 ) = 3 là A x = 9 . B x = 10 . C x = 4 . D x = 8 . Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình log 5 x > 2 là A ( ; 32 ) . B ( 1 25 ; + ) . C ( ; 1 25 ) . D ( 32; + ) . Câu 11. Thể tích khối lập phương có cạnh 3 a bằng A 3 a 3 . B 27 a 3 . C 9 a 3 . D a 3 . Câu 12. Thể tích của khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là A a 3 3 6 . B a 3 3 . C a 3 2 3 . D a 3 3 4 . Câu 13. Cho hai số phức z 1 = 2 5 i , z 2 = 3 + 4 i . Phần thực của số phức z 1 . z 2 là A 23 . B 14 . C 26 . D 7 . Câu 14. Tìm phần ảo của số phức z = 19 20 i ? A 19 . B 20 i . C 20 . D 20 . Câu 15. Cho số phức z = 2 i . Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ? A Q ( 2; 1 ) . B P ( 1; 2 ) . C M ( 2; 1 ) . D N ( 1; 2 ) . Câu 16. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 2 x và y = x + 3 . A 16 . B 5 . C 17 3 . D 32 3 . Câu 17. Nếu hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn f ( 0 ) = 2 và 1 0 f ( x ) d x = 5 thì A f ( 1 ) = 7 . B f ( 1 ) = 3 . C f ( 1 ) = 3 . D f ( 1 ) = 10 . Câu 18. Cho hàm số f ( x ) liên tục trên [ a ; b ] và F ( x ) là một nguyên hàm của f ( x ) trên [ a ; b ] . Tìm khẳng định sai . A b a f ( x ) d x = F ( a ) F ( b ) . B b a f ( x ) d x = F ( b ) F ( a ) . C b a f ( x ) d x = a b f ( x ) d x . D a a f ( x ) d x = 0 . Câu 19. Trên khoảng ( 0; + ) , họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x 2 x 1 3 là A f ( x ) d x = 2 x + 1 3 x 2 3 + C . B f ( x ) d x = x 3 3 3 4 x 4 3 + C . C f ( x ) d x = x 3 3 1 3 x 2 3 + C . D f ( x ) d x = 2 x + 3 4 x 4 3 + C . Câu 20. Cho cấp số cộng ( u n ) có u 1 = 2 và công sai là d = 3 . Tính u 5 . A 14 . B 10 . C 11 . D 17 . Câu 21. Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn học sinh ngồi vào một hàng ghế có 5 chiếc ghế (mỗi bạn ngồi một ghế)? A 24 . B 120 . C 1 . D 5 . KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC http://tuyensinh.hdu.edu.vn/ Trang 2/5 - Mã đề thi 101

Chủ đề liên quan
Đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

04/05/2022

Đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An – Thái Nguyên

04/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An – Thái Nguyên

Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

04/05/2022

Đề cuối kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

Đề học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

04/05/2022

Đề học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2022 môn Toán trường THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh

04/05/2022

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2022 môn Toán trường THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh