Logo SHub
hint-header

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2022 môn Toán trường THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh

Mô tả

Mã đ 10 4 Trang 1 / 6 S GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯ NG THPT Đ NG L C ------------------- THI TH T T NGHI P NĂM 2022 MÔN: TOÁN Th i gian làm bài: 90 phút H và tên: ............................................................................ S báo danh: ............. Mã đ 104 Câu 1. C ho hàm s 3 1 3 x y x + = . T i m c n ngang c a đ th hàm s có phương trình là A. 3 y = . B. 3 x = . C. 1 3 x = − . D. 3 y = − . Câu 2. Cho c p s c ng ( ) n u có 1 3 u = − , 5 5. u = Tìm công sai . d A. 8 . B. 8 . C. 2 . D. 2 . Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho đo n th ng AB v i ( ) ( ) 1;2;1 ; 3;2;3 A B . T a đ t rung đi m AB là A. ( ) 1;0;1 . B. ( ) 2;2;2 . C. ( ) 2;0;2 . D. ( ) 2;0; 1 . Câu 4. V i a là s th c dương tùy ý, ( ) 2 ln ea b ng A. 1 ln 2 ln a + + . B. 1 2ln a . C. 1 2ln a + . D. 1 ln 2 a + . Câu 5. Ph n o c a s ph c z i 3 5 là A. 5 . B. 3 . C. i 3 . D. 5 i . Câu 6. S giá tr nguyên trên đo n 10;10 thu c t p xác đ nh c a hàm s ( ) = + 2022 log 2 1 y x A. 1 1. B. 1 0. C. 2 1 . D. 14 . Câu 7. Cho hàm s ( ) = y f x liên t c trên và có đ th như hình sau: S m c c ti u c a hàm s ( ) f x là A. 3. B. 0. C. 1. D. 2 . Câu 8. G i , M m l n lư t là giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm s 3 2 1 x y x + = + trên đo n 0;1 . Khi đó giá tr c a 2 2 M m + là A. 41 4 . B. 31 2 . C. 11 2 . D. 61 4 . Câu 9. Tích phân 2 0 d x e x b ng A. 2 e . B. 2 1 e . C. 2 e e . D. 2 1 e . Câu 10. Cho hàm s ( ) y f x = có b ng bi n thiên như sau.Mã đ 10 4 Trang 2 / 6 S nghi m c a phương trình ( ) 1 0 f x = là A. 2 . B. 1 . C. 0 . D. 3 . Câu 11. K h i chóp . S ABC có SA ABC , tam giác ABC vuông t i B , AB a , 3 BC a , 2 3 SA a . Tính góc gi a SC và m t ph ng ABC . A. 30 . B. 90 . C. 60 . D. 45 . Câu 12. Cho hàm s 1 4 x y x = . Tìm kh ng đ nh đúng? A. Hàm s ng bi n trên ( ) ;4 và ( ) 4; + . B. Hàm s ng bi n trên \ 4 . C. Hàm s ng bi n trên ( ) ( ) ;4 4; + . D. Hàm s ng bi n trên . Câu 13. Trong các kh ng đ nh sau, kh ng đ nh nào sai ? A. cos d sin x x x x C = + + . B. cos d sin x x x C = + . C. sin d cos x x x C = − + . D. 1 cos 2 d sin 2 2 x x x C = + . Câu 14. Cho b t phương trình 1 4 5.2 16 0 x x + + có t p nghi m là đo n ; a b . Tính ( ) 2 2 log a b + A. 10 . B. 1 . C. 0 . D. 2 . Câu 15. Nghi m c a phương trình ( ) 2 log 1 3 x = là A. 3 log 2 1 x = + . B. 2 log 3 1 x = + . C. 10 x = . D. 9 x = . Câu 16. Cho hàm s có đ th như hình v : Hàm s nào dư i đây có đ th là hình v trên? A. 4 2 2 3 y x x = + . B. 3 3 3 y x x = + . C. 3 3 3 y x x = − + + . D. 3 3 y x = + . Câu 17. Cho s ph c 2 2 z i = + . Modun c a s ph c 2 . w i z = là A. 2 2 . B. 4. C. 8 . D. 4 2 . Câu 18. Có bao nhiêu cách ch n ra 3 h c sinh t 7 h c sinh c a t 1 làm tr c nh t đ u năm?

Chủ đề liên quan
Đề cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

04/05/2022

Đề cuối kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu – TP HCM

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bảo Thắng – Lào Cai

04/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Bảo Thắng – Lào Cai

Đề học sinh giỏi huyện môn Toán năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Di Linh – Lâm Đồng

04/05/2022

Đề học sinh giỏi huyện môn Toán năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Di Linh – Lâm Đồng

Đề cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM

04/05/2022

Đề cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM

Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

04/05/2022

Đề học kỳ 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM