Logo SHub
hint-header

Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Thuận

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ( ) KÌ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2021-2022 Môn: Toán Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã đề 021 Câu 1. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng ( P ) : 3 x y + z 5 = 0 nhận vectơ nào sau đây làm vectơ pháp tuyến? A. ~ n = (6; 2; 2) . B. ~ p = (3; 1; 1) . C. ~ v = (3; 1; 1) . D. ~ q = ( 1; 1; 5) . Câu 2. Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( S ) : ( x 1) 2 + y 2 + ( z + 2) 2 = 4 có bán kính bằng A. 4. B. 2 . C. 2. D. 16. Câu 3. Tập xác định của hàm số y = x 5 là A. (0; + ) . B. R . C. R \ { 0 } . D. ( ; 0) . Câu 4. Thể tích V của khối cầu bán kính r 2 A. V = 8 2 3 3 . B. V = 8 3 3 . C. V = 4 2 3 3 . D. V = 4 3 3 . Câu 5. Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ~ u = (1; 5; 2) và ~ v = (2; 1; 3) . Tọa độ của vectơ ~ u ~ v là A. (1; 6; 5) . B. ( 1; 6; 5) . C. ( 1; 6; 5) . D. (1; 6; 5) . Câu 6. y = x 3 3 x 2 + 2? A. P (0; 1) . B. N (2; 3) . C. M (1; 0) . D. Q ( 1; 3) . Câu 7. Nghiệm của phương trình log 3 ( x + 4) = 2 là A. x = 4 . B. x = 13 . C. x = 5 . D. x = 2 . Câu 8. Cho số phức z = 2 5 i , khi đó 2 ̄ z bằng A. 4 10 i . B. 4 + 10 i . C. 4 + 5 i . D. 4 5 i . Câu 9. Trên khoảng (0; + ) , đạo hàm của hàm số y = log 4 x là A. y = 1 4 x . B. y = ln 4 x . C. y = 1 2 x ln 2 . D. y = 1 x . Câu 10. Trên khoảng (0; + ) , họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 1 x là A. ln x + C . B. ln x + C . C. x + C . D. 1 x 2 + C . Câu 11. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như hình bên? A. y = x 4 + 2 x 2 1 . B. y = x 4 2 x 2 1 . C. y = x 3 + 3 x 1 . D. y = x 3 3 x 1 . x y y 1 0 1 + 0 + 0 0 + + 2 1 2 + Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình 3 x 7 là A. ( ; log 3 7] . B. [log 7 3; + ) . C. ( ; log 7 3] . D. [log 3 7; + ) . Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy, M ( 3; 4) biểu diễn số phức nào sau đây? A. z = 3 + 4 i . B. z = 3 4 i . C. z = 4 + 3 i . D. z = 4 3 i . Câu 14. Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là A. V = 1 2 Bh . B. V = Bh . C. V = 3 Bh . D. V = 1 3 Bh . Câu 15. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 3 và chiều cao h = 5 . Thể tích của khối chóp đã cho bằng A. 5. B. 15 . C. 45 . D. 21 . Trang 1/4 Mã đề 021Câu 16. Cho n là số nguyên dương, k là số tự nhiên, k n. Khẳng định nào sau đây đúng? A. C k n = n ! k ! . ( n k )! . B. C k n = n ! k ! . C. C k n = n ! . D. C k n = n ! ( n k )! . Câu 17. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2 x + 3 1 2 x là đường thẳng có phương trình A. x = 1 2 . B. y = 1 2 . C. y = 1 . D. x = 2 . Câu 18. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: x f ( x ) 2 0 1 4 + 0 + 0 0 + 0 Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là A. 3 . B. 5. C. 4. D. 2 . Câu 19. Trong không gian Oxyz, d : x 1 2 = y 3 = z + 1 1 cắt mặt phẳng ( Oxz ) tại điểm nào sau đây? A. M (1; 0; 1) . B. N (3; 0; 0) . C. F (1; 0; 1) . D. E ( 1; 0; 1) . Câu 20. Môđun của số phức z = 3 4 i là A. 25 . B. 4 . C. 5 . D. 3 . Câu 21. Với mọi số thực a dương, log 2 4 a bằng A. log 2 a 2 . B. 4 log 2 a . C. 2 log 2 a . D. 2 + log 2 a . Câu 22. Nếu 2 1 f ( x ) d x = 2 thì 2 1 6 f ( x ) d x bằng A. 3 . B. 12 . C. 4 . D. 8 . Câu 23. Xét a, b là hai số thực dương thỏa mãn log 3 a + 1 = 2 log 9 b. Khẳng định nào sau đây đúng? A. a = 3 b . B. a = 3 b 4 . C. b = 3 a . D. b 4 = 3 a . Câu 24. Cho hàm số f ( x ) = x + cos x. Khẳng định nào sau đây đúng? A. f ( x ) d x = 1 sin x + C . B. f ( x ) d x = 1 + sin x + C . C. f ( x ) d x = x 2 2 + sin x + C . D. f ( x ) d x = x 2 2 sin x + C . Câu 25. Cho hình trụ có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l 3 . Diện tích xung quanh S xq của hình trụ đã cho được tính theo công thức nào dưới đây? A. S xq = 2 3 . B. S xq = 4 . C. S xq = 2 . D. S xq = 3 . Câu 26. Nếu e 1 f ( x ) d x = 1 thì e 1 1 + xf ( x ) x d x bằng A. 1 . B. 1 e 2 . C. e 1 . D. 0 . Câu 27. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên. Hàm số đã cho đạt cực đại tại A. x = 0 . B. x = 1 . C. x = 1 . D. x = 2 . O x y 1 2 1 2 Trang 2/4 Mã đề 021

Chủ đề liên quan
Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 2 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng

25/05/2022

Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 2 trường THPT Quốc Tuấn – Hải Phòng

Hướng dẫn giải toán VDC trong các đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán

25/05/2022

Hướng dẫn giải toán VDC trong các đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán

Đề thi thử Toán lần 3 vào lớp 10 năm 2022 phòng GD&ĐT Thái Hòa – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán lần 3 vào lớp 10 năm 2022 phòng GD&ĐT Thái Hòa – Nghệ An

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

25/05/2022

Đề thi thử Toán vào lớp 10 lần 3 năm 2022 – 2023 trường THCS Anh Sơn – Nghệ An

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương

25/05/2022

Đề thi thử Toán TN THPT lần 4 năm 2021 – 2022 trường Thanh Miện 2 – Hải Dương