Logo SHub
hint-header

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Trương Công Định – TP HCM

Mô tả

TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TOÁN 7 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây: Câu 1. [NB] Chọn phát biểu đúng trong các các phát biểu sau: A. √3 ∈ N B. √16 ∈ I Câu 2. [NB] Trong các số √100; 1, 3 ; √10; 7; C. π ∈ ℤ D. √81 ∈ Q có bao nhiêu số là số hữu tỉ? A. 2 C. 4 B. 3 D. 5. Câu 3. [NB] Cho hình vẽ bên dưới. Cặp góc đồng vị là cặp góc nào trong các cặp góc sau đây? A. A và B C. A và B B. A và B D. A và B Câu 4. [NB] Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn trong biểu đồ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 5. [NB] Trong biểu đồ ở câu 4 tỉ lệ phần trăm của các loại cây ăn quả khác là bao nhiêu? A. 35% B. 20% C. 17,5% D. 27,5%. Câu 6. [NB] Cho biểu thức |x| = 10 thì giá trị của x là : A. x = 10 B. x = 10 hoặc x = – 10 C. x = – 10 D. x = 100 Câu 7.

Chủ đề liên quan
Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 7 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường Quốc tế Á Châu – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Cửu Long – TP HCM

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

25/11/2022

Đề tham khảo cuối kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Lam Sơn – TP HCM

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM

25/11/2022

Đề đề nghị cuối kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Đống Đa – TP HCM