Logo SHub
hint-header

Đề thi thử TNTHPT tháng 3/2021 môn Toán trường Gia Viễn A – Ninh Bình

Mô tả

1/7 - Mã đề 101 SỞ GD&ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A ( ) NĂM HỌC 2020 – 2021, Môn Toán Th Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Câu 1. Biết 2 2 1 ln d ln 2 x b x a x c ( với a là số thực, ; b c là số nguyên dương và b c là phân số tối giản). Tính giá trị của 2a 3 ? T b c A. 6 T . B. 6 T . C . 4 T . D. 5 T . Câu 2. Trong hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm 1;0;0 , 0; 1; 0 , 0;0; 2 A B C . Phương trình mặt phẳng ABC là A . 1 2 z x y . B. 1 2 y x z . C. 2 0 x y z . D. 2 0 x y z . Câu 3. Cho hình chóp . S ABCD có đáy là hình vuông cạnh , a SA ABCD , góc giữa SD và mặt phẳng SAB là 30 . Tính thể tích khối chóp . S ABCD . A . 3 3 3 a V . B. 3 6 18 a V . C. 3 6 3 a V . D. 3 3 V a . Câu 4. Biết S là tập nghiệm của bất phương trình 2 log 100 2400 2 x x có dạng 0 , \ S a b x . Giá trị 0 a b x bằng A. 100 . B. 30 C . 50 . D. 150 . Câu 5. Biết đường thẳng 3 1 y x cắt đồ thị hàm số 2 2 2 3 1 x x y x tại hai điểm phân biệt , A B . Tính độ dài đoạn thẳng AB A. 4 15 AB . B . 4 10 AB . C. 4 6 AB . D. 2 4 AB . Câu 6. Hàm số 2 x F x e là nguyên hàm của hàm số nào trong số các hàm số sau: A. 2 2 x e f x x . B. 2 2 1 x f x x e . C. 2 x f x e . D . 2 2 x f x xe . Câu 7. Cho khối chóp . S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 a , SA vuông góc với mặt phẳng ABC và 3 SA a . Thể tích của khối chóp . S ABC bằng A. 3 3 3 4 a . B. 3 3 3 a . C. 3 3 4 a . D . 3 3 a . Câu 8. Họ các nguyên hàm của hàm số cos y x x là A. 2 sin x x C . B. 2 1 sin 2 x x C . C. 2 sin x x C . D . 2 1 sin 2 x x C . Câu 9. Gọi m là giá trị nhỏ nhất và M là giá trị lớn nhất của hàm số 3 2 2 3 1 f x x x trên đoạn Mã đề 1012/7 - Mã đề 101 1 2; 2 . Khi đó giá trị của M m bằng A. 1 . B . 5 . C. 4 . D. 5 . Câu 10. Cho hàm số 3 5 2 x y x . Khẳng định nào sau đây đúng? A. 2 5 y . B . 3 5 y . C. 3 5 x . D. Câu 11. Cho hình nón có bán kính đáy 3 r , độ dài đường sinh 4 l . Tính diện tích xung quanh xq S của hình nón đã cho. A. 12 xq S . B. 8 3 xq S . C. 39 xq S . D . 4 3 xq S . Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm 2;3; 1 A và 4;1;9 B . Trung điểm I của đoạn thẳng AB có tọa độ là A. 1; 2; 4 . B. 6; 2;10 . C . 1; 2; 4 . D. 2; 4;8 . Câu 13. Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn , O R và , O R , chiều cao bằng bán kính đáy. Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A , trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm B . Thể tích của khối tứ diện OO AB có giá trị lớn nhất bằng A. 3 2 R . B. 3 3 3 R . C. 3 3 R . D . 3 6 R . Câu 14. Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có 3 đỉnh đều thuộc tập hợp P là A. 7 10 . A B. 3 10 . A C. 3 10 . D . 3 10 . C Câu 15. Với , a b là hai số dương tùy ý, 3 ln ab bằng A. ln 3ln a b . B. 3ln ln a b . C. 3ln .ln a b . D . ln 3ln a b . Câu 16. Cho phương trình 2 5 2 3 3 2 x x . Đặt 1 3 x t , phương trình đã cho trở thành phương trình nào? A. 2 81 3 2 0 t t . B. 2 27 3 2 0 t t . C. 2 3 2 0 t t . D . 2 27 3 2 0 t t . Câu 17. Tập tất cả các giá trị của tham số m 2 2 2 1 7 3 5 7 3 5 2 x x x m có đúng hai nghiệm phân biệt là A. 1 0; 16 . B. 1 ; 16 . C . 1 1 ;0 2 16 D. 1 1 ; 2 16 . Câu 18. Cho các số thực , , x y z thỏa mãn 2 x , 1 y , 0 z . Giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 P y x z x y z x y là A. 1 2 . B . 1 8 . C. 1 6 . D. 1 4 . Câu 19. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 2 y x và đường thẳng 2 y x là:

Chủ đề liên quan
Đề thi giữa học kì 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Tứ Sơn – Bắc Giang

11/03/2021

Đề thi giữa học kì 2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Tứ Sơn – Bắc Giang

Đề thi giữa HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

11/03/2021

Đề thi giữa HK2 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

Đề HSG cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

12/03/2021

Đề HSG cấp trường Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Đề HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

12/03/2021

Đề HSG cấp trường Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường iSchool – Hà Tĩnh

12/03/2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường iSchool – Hà Tĩnh