Logo SHub
hint-header

Phiếu bài tập dạy thêm Toán 6

Mô tả

PHIẾU BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 6 CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CHỦ ĐỀ 1 TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Khái niệm tập hợp Tập hơp là khái niêm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ví dụ: Tập hợp các học sinh trong phòng học, tập hợp các thành viên trong gia đình. 2. Kí hiệu và cách viết tập hợp - Tập hợp được kí hiệu bằng chữ cái in hoa. - Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { } , cách nhau bởi dấu “;”. Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự tùy ý. - Có hai cách viết tập hợp: Liệt kê các phần tử của tập hợp, chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. 3. Phần tử của tập hợp Nếu x là một phần tử của tập hợp A . ta viết x ∈ A , đọc là x thuộc A hay A chứa x . Nếu x không là một phần tử của tập hợp A . ta viết x ∉ A , đọc là x không thuộc A hay A không chứa x B. VÍ DỤ Ví dụ 1. Viết tập hợp A các chữ cái trong từ “GIÁO VIÊN”. Hướng dẫn giải A = {G, I , A, O,V , E , N } Ví dụ 2. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9 và n

Chủ đề liên quan