Logo SHub
hint-header

Vở học sinh học kèm SGK Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo (tập 1)

Mô tả

🎓🎓 M A T H C L U B TOÁN 6 (Vở học sinh học kèm SGK Chân trời sáng tạo) 09/2022 Tập 1 MỤC LỤC 🎓🎓 CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1 SỐ TỰ NHIÊN ............................................................................................................... Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Bài 9. Ước và bội Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm Bài tập cuối chương 1 CHƯƠNG 2 SỐ NGUYÊN ...............................................................................................

Chủ đề liên quan