Logo SHub
hint-header

Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

A

Tất cả đều đúng

B

Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ xã hội chủ nghĩa.

C

Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh một hệ thống chính sách xã hội phù hợp.

D

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế đất nước.
Chủ đề liên quan
Lao động phức tạp:

A

Lao động trí óc

B

Lao động trải qua huấn luyện, đào tạo, lao động thành thạo

C

Lao động trừu tượng

D

Lao động xã hội cần thiết
Khách thể khám phá của triết học là thế giới trong

A

Hệ thống chỉnh thể toàn vẹn vốn có của nó

B

Hệ thống toàn vẹn vốn có của nó

C

Hệ thống toàn vẹn vốn có của nó
Thuyết Khả tri

A

khẳng định khả năng nhận thức của con người

B

phủ nhận khả năng nhận thức của con người

C

Đăng nhập để xem đáp án

D

Đăng nhập để xem đáp án

Nguồn gốc ra đời của CNDT? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A

Do cả ba nguyên nhân trên.

B

Sự tuyệt đối hóa vai trò của ý thức.

C

Tuyệt đối hóa vai trò của lao động trí óc và của giai cấp thống trị.

D

Xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức mang tính biện chứng của con người.
Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Phép siêu hình đẩy lùi được ……… nhưng chính nó lại bị phép biện chứng hiện đại phủ định”.

A

Chủ nghĩa duy tâm.

B

Chủ nghĩa duy vật.

C

Phép biện chứng cổ đại.

D

Phép biện chứng duy tâm.