Logo SHub
hint-header

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề xác suất thực nghiệm

Mô tả

Page 1 CHUYÊN ĐỀ 9.2 XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM PHẦN I: TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1: Phép Thử Ngẫu Nhiên Và Phép Liệt Kê. a) Một phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà: có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong các điều kiện giống nhau. kết quả của nó không dự đoán trước được có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó. phép thử thường được kí hiệu bởi chữ t. b) Phép liệt kê . Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là Phép liệt kê của phép thử và được kí hiệu bởi chữ ( N ) 2 : Sự Kiện Liên quan đến phép thử : Một sự kiện A liên quan tới phép thử được mô tả bởi một tập con n (A) nào đó của phép liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong phép thử Sự kiện chắc chắn là sự kiện luôn xảy ra khi thực hiện phép thử . Sự kiện không thể là sự kiện không bao giờ xảy ra khi phép thử được thực hiện Sự kiện có thể là sự kiện cũng có thể xảy ra khi phép thử được thực hiện 3: Xác Suất Thực Nghiệm a) : xét phép thử nào đó và sự kiện A liên quan tới phép thử đó. ta tiến hành lặp đi lặp lại n phép thử và thống kê xem sự kiện A xuất hiện bao nhiêu lần. Số lần xuất hiện Sự kiện A được gọi là tần số của A trong n lần thực hiện phép thử . Tỉ số giữa tần số của A với số n được gọi là tần suất của A trong n lần thực hiện thử Khi số lần thử n càng lớn thì tần xuất của A càng gần với một số xác định, số đó được gọi là xác suất của A theo nghĩa Thực nghiệm b) Công thức tính Xác suất thực nghiệm Thực hiện lặp đi lặp lại một hoạt động nào đó n lần. Gọi ( ) n A là số lần sự kiện A xảy ra trong n lần đó P(A) sè lÇn sù kiÖn A x¶y ra tæng sè lÇn thùc hiÖn ho¹t ®éng ( ( ) P A A sau n hoạt động vừa thực hiện ) PHẦN II: CÁC DẠNG BÀI.Page 2 Dạng 1. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của phép thử , số phần tử của tập hợp I.Phương pháp giải. Liệt kê là thực hiện các hoạt động của phép thử, để tìm các khả năng có thể xảy ra Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra được viết dạng , , ,.... 1 2 3 X a a a a n Số phần tử của tập hợp có thể , kiểm đếm, hoặc dùng 1 quy tắc II.Bài toán. Bài 1. Xét phép thử tung con xúc xắc 6 mặt. Hãy liệt kê các khả năng có thể xảy ra và viết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra Lời giải Con xúc sắc loại 6 mặt: một mặt có quy định các chấm, được đánh từ 1 đến 6 chấm Hoạt động 1: sau khi tung khả năng thu được mặt 1 chấm Hoạt động 2: sau khi tung khả năng thu được mặt 2 chấm Hoạt động 3: sau khi tung khả năng thu được mặt 3 chấm Hoạt động 4: sau khi tung khả năng thu được mặt 4 chấm Hoạt động 5: sau khi tung khả năng thu được mặt 5 chấm Hoạt động 6: sau khi tung khả năng thu được mặt 6 chấm Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi tung con xúc xắc 6 mặt. 1, 2,3, 4, 5, 6 X Suy ra số phần tử của X là 6 phần tử. Bài 2. Trong một hộp có 1 bút xanh , 1 bút đỏ, 1 bút tím. Hãy liệt kê các khả năng có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau. Viết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra a) Lấy ra một bút từ hộp. b) Lấy ra cùng lúc 2 bút từ hộp. Lời giải a) Lấy ra một bút từ hộp có các khả năng sau Hoạt động 1, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút khả năng lấy 1bút xanh Hoạt động 2, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút khả năng lấy 1bút đỏ Hoạt động 3, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút khả năng lấy 1bút tím Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra X t 1b t xanh, 1b t , 1b số phần tử là 3 b) Lấy ra cùng lúc 2 bút từ hộp có các khả năng sau

Chủ đề liên quan
Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề bảng thống kê và các dạng biểu đồ

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề bảng thống kê và các dạng biểu đồ

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có trục đối xứng

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có trục đối xứng

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có tâm đối xứng

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình có tâm đối xứng

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề điểm nằm giữa hai điểm, tia

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề điểm nằm giữa hai điểm, tia

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình vuông, hình chữ nhật, hình thang

29/06/2022

Tài liệu dạy thêm – học thêm chuyên đề hình vuông, hình chữ nhật, hình thang