Logo SHub
hint-header

Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét “Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông” ông là ai?

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét “Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông” ông là ai?

A

Các Mác

B

G. Uyn xtlenli

C

Xanh Ximông

D

Ôoen
Chủ đề liên quan
Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai.

A

Chất là phạm trù triết học…

B

Chất chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật,…

C

Chất là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.

D

Chất là bản thân sự vật.
Cái… chỉ tồn tại trong cái…thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình.

A

Chung/Riêng

B

Riêng/Chung

C

Chung/Đơn nhất

D

Đơn nhất/Riêng
Thế nào là “mối liên hệ”?

A

Là khái niệm cơ bản của phép biện chứng được sử dụng để chỉ sự ràng buộc quy định lẫn nhau, đồng thời là sự tác động làm biến đổi lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng

B

Là khái niệm của phép biện chứng dùng chỉ sự nương tựa vào nhau của các sự vật hiện tượng

C

Là khái niệm của phép biện chứng dùng chỉ sự quy định làm tiền đề cho nhau giữa các sự vật hiện tượng

D

Tất cả các đáp án trên
Nguyên nhân và kết quả, cái nào có trước?

A

Cả hai xuất hiện cùng lúc.

B

Không có đáp án nào đúng.

C

Kết quả.

D

Nguyên nhân.
Để phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay cần phải thực hiện những phương hướng nào?

A

Tất cả đều đúng

B

Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ xã hội chủ nghĩa.

C

Xây dựng và từng bước hoàn chỉnh một hệ thống chính sách xã hội phù hợp.

D

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế đất nước.