Logo SHub
hint-header

Có sự khác nhau nào giữa “khái niệm” và “phạm trù”?

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Có sự khác nhau nào giữa “khái niệm” và “phạm trù”?

A

“Khái niệm” chính là “phạm trù” (không có sự khác nhau).

B

“Phạm trù” phải là những “khái niệm’ rộng nhất.

C

“Khái niệm” không bao giờ là một “phạm trù”.

D

”Khái niệm” phải là những “phạm trù” rộng nhất.
Chủ đề liên quan
Qui luật từ“Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển? Chọn câu trả lời đúng.

A

Khuynh hướng của sự vận động và phát triển,

B

Cách thức của sự vận động và phát triển,

C

Nguồn gốc của sự vận động và phát triển,

D

Động lực của sự vận động và phát triển
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới khác nhau ở điểm nào?

A

Lực lượng lãnh đạo.

B

Lực lượng tham gia.

C

Tất cả đều đúng

D

Đối tượng của cách mạng.
Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội có quan hệ với nhau:

A

Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xã hội

B

Thực chất là quan hệ giữa sự phát triển lực lượng sản xuất với phát triển QHSX và kiến trúc thượng tầng

C

Tiến bộ xã hội thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

D

Tất cả đều đúng
Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?

A

Nga

B

Pháp

C

Trung Quốc

D

Việt Nam
“Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào? Chọn câu trả lời đúng.

A

Nguyên lý về mối liên hệ .

B

Nguyên lý về tính hệ thống , cấu trúc

C

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến,và sự phát triển.

D

Nguyên lý về sự vận động và sự phát triển