Logo SHub
hint-header

Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?

A

Nga

B

Pháp

C

Trung Quốc

D

Việt Nam
Chủ đề liên quan
“Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào? Chọn câu trả lời đúng.

A

Nguyên lý về mối liên hệ .

B

Nguyên lý về tính hệ thống , cấu trúc

C

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến,và sự phát triển.

D

Nguyên lý về sự vận động và sự phát triển
Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét “Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông” ông là ai?

A

Các Mác

B

G. Uyn xtlenli

C

Xanh Ximông

D

Ôoen
Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai.

A

Chất là phạm trù triết học…

B

Chất chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật,…

C

Chất là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.

D

Chất là bản thân sự vật.
Cái… chỉ tồn tại trong cái…thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình.

A

Chung/Riêng

B

Riêng/Chung

C

Chung/Đơn nhất

D

Đơn nhất/Riêng
Thế nào là “mối liên hệ”?

A

Là khái niệm cơ bản của phép biện chứng được sử dụng để chỉ sự ràng buộc quy định lẫn nhau, đồng thời là sự tác động làm biến đổi lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng

B

Là khái niệm của phép biện chứng dùng chỉ sự nương tựa vào nhau của các sự vật hiện tượng

C

Là khái niệm của phép biện chứng dùng chỉ sự quy định làm tiền đề cho nhau giữa các sự vật hiện tượng

D

Tất cả các đáp án trên