Logo SHub
hint-header

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới khác nhau ở điểm nào?

Cập nhật ngày: 10-07-2024


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đăng An


Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới khác nhau ở điểm nào?

A

Lực lượng lãnh đạo.

B

Lực lượng tham gia.

C

Tất cả đều đúng

D

Đối tượng của cách mạng.
Chủ đề liên quan
Phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội có quan hệ với nhau:

A

Phát triển kinh tế là cơ sở vật chất cho tiến bộ xã hội

B

Thực chất là quan hệ giữa sự phát triển lực lượng sản xuất với phát triển QHSX và kiến trúc thượng tầng

C

Tiến bộ xã hội thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

D

Tất cả đều đúng
Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?

A

Nga

B

Pháp

C

Trung Quốc

D

Việt Nam
“Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào? Chọn câu trả lời đúng.

A

Nguyên lý về mối liên hệ .

B

Nguyên lý về tính hệ thống , cấu trúc

C

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến,và sự phát triển.

D

Nguyên lý về sự vận động và sự phát triển
Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét “Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông” ông là ai?

A

Các Mác

B

G. Uyn xtlenli

C

Xanh Ximông

D

Ôoen
Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai.

A

Chất là phạm trù triết học…

B

Chất chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật,…

C

Chất là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.

D

Chất là bản thân sự vật.